شتراک طالبان درحکومت ویا تشکیل حکومت طالبان تکرار تاریخ یا پایان تاریخ دموکراسی لیبرال!

بعدازپایان جنگ سرد در ده نود ترسایی نخبه گان جهان سرمایداری واخص غربیها تصور میکردند که موءلفه های دموکراسی لیبرال برای ابد پیروز شده وبرگشت ناپذیر است. دانشمند غربی فرانسس فوکویا انرا” پایان تاریخ “اعلام کرد. ومیگفتند که الگوی دیگری دولت هنوز در جهان امروز مورد طرح قرار ندارد. پیشبینی میکردند که همه کشورها ی جهان دارای نظام دموکراسی لیبرال خواهد شد و بدیل دیگری وجود ندارد. طوریکه گذشت زمان می اموزاند به گفته هگل” روح جهان تاریخی “درجهت مخالف ” شدن “درحرکت است. نهاد های دموکراتیک وهنجاران درحال نابودی ونفی شدن است. مردم جهان درمقابل رهبران دروغگو و تحقق ” تیوری توطئه” قرارگرفته ،که سرپا ازنیرنگ برای منافع اقتصادی و سیاسی خویش از زور ومداخله نطامی برای اهداف خویش استفاده نموده واطلاعات غیر واقعی را برمبنای دسیسه و دروغهای نادرست وحاوی تعصبهای منطقوی به خور جهانیان توسط وسایل رسانی یک دست نظام مند، داده وپخش مینمایند. مداخله نظامی امریکا وشرکایش درعراق ، سوریه ، لیبیا، افغانستان، ایران و یمن وهمچنان کشورهای اروپای شرقی ازجمله اوکراین، یوکوسلاویا این ادعای ماراتصدیق می نماید. خروج انگلیس از اتحادیه اروپا وبرامد “ترامپیزم” در امریکا وپیروزی راستگرایان ملی گرا دراروپا تیوری “پایان تاریخ” را مضحک وغیر واقعی وانمود میسازد.اجرای عمال انتقام جویانه از طریق زهر پاشی به روی سرگئی اسکریپال مامورسابق اطلاعاتی روسیه درلندن وانگشت ا تهام بسوی روسبه ،برای بدنامی مخالف منطقوی خویش روسیه و قتل روزنامه نگاری عربی که منتقد نظام دولتی سعودیها درعربستان سعودی بود؛ که معرفی عاملین انها دقیقن نامعلوم مشکوک و مستور وغیر واقعیی میباشد،و ازجمله پدیده هایست که براساس “تیوری توطیه” سازمان دهی شده است .هنوزهم این توطیه توسط امریکا ونوکرانش’ در وینزویلا بسیار شرم اور وخلاف نورمهای حقوق بشر وروابط بین المللی دراین اواخر دراین کشور جریان دارد که میخواهند این دولت را سرنگون وبه عوضش نوکران خایین وسرسپرده خودرا براساس اجرای کودتا به کرسی بنشاند. این رویکرد علیه دولت منتخب مردم وینزویلا نمایانگر مداخله مستقیم امپراتوری امریکا وسایر نوکران غربی بلی گوی اش میباشد. همچنان اعلام رسمی شناسایی مخالف رئیس جمهور وینزویلارا( رئیس پارلمان وینزویلا )به حیث ریس جمهورموقت از طرف دستگاهی توطیه گر قصر سفید مداخله مستقیم وشرم اور، در مناسبات داخلی وینزویلا نمایان میسازد. این عمل درتاریخ امپراتوری امریکا سابقه یی تاریخی دارد. کشور ما افغانستان نیز یکبار دیگر درمقابل روند تاریخی برای رسیدن به صلح دایمی با طالبان که نظر به شایعات واخبار که از قطر به بیرون سرایت کرده مبنی بر قبولی پیشنهادات انها درمورد خروج نیروهای امریکا درجریان 18 ماه وایجاد حکومت موقت و تغیر قانون اساسی یکبار دیگر تاریخ دوباره نظام تولیتاری طالبانی درافغانستان تکرار و جامعه بسوی قهقرایی قرون حجر خواهد رفت. صلح امر پذیر فته شده وقابل قبول همه وبدون غیر سوال است که همه مردم به ان علاقه دارند، تا جنگ خون ریز ی ختم ،ودرفکر ،”چه باید کرد ویا چه نباید کرد” برای مردم ، حرکت کرد . تامین صلح سرتاسری و اشتراک طالبان درحکومتهای بعدی درافغانستان میتواند تنها ازطریق انتخاب ارایی مردم قابل قبول وپیشبینی میباشد . نه از طریق بازهم “همان کاسه واش” یعنی دولت عبوری که بازهم مصلحت بازی و اشرافی بازی و سنت گرایی قبیلوی تحقق ومورداجرا قرا ربگیرد ودستاوردهای هفده سال ارزشهای دموکراسی به زباله دانی تاریخ انداخته شود.. باید همه نیروهای وطن پرست وملی وروشنگر دراین پروسه بسیج وعلیه خواستهای نامشروع انها قدعلم نمود.
“فعالیت عقلانی انسان در صورتی واقعن مترقی است که با اصل اجتماعی بودن اوهماهنگ باشد ، فعالیت اجتماعی انسان نیز به شرطی مضمون مترقی دارد ،که بااصل هوشمند بودن اوهماهنگی داشته باشد.؛”
علی رستمی کشور المان