سنجه های زیبائی شناسی و داوری سلیقه

امروز مشکل این جاست که به راحتی نمی توانیم هنر اصیل و  واقعی، و سلسله مراتب شاخص های زیبائی شناختی را بر اساس نظام یا ساخت و ساز هنری خاصی تعریف کنیم

pdf