قضاء وچگونگی آفرینش عدالت

قسمت سوم عدالت قضائی وتأثیر آن برامنیت جامعه وعدالت اجتماعی:      واقعیتیکه من…

دینی گُم شده با عالمانی جنایت پیشه

قسمت دوم مردی که خاتم پیامبران بود به عربی سخن می‌گفت…

ِ شرم تان باد دکان داران‌ِ وجدان فروش 

من در جمع کاندیدان مطمح نظر آمریکا برای جاسوسی بودم…

نگرانی جمعی درآستانه کنفرانس صلح استانبول! 

عبدالاحمد فیض درآستانه همایش بین المللی درمورد بحران افغانستان که به…

نفس دلربا

رسول پویان نوای طبله وسیتاروچنگ وپازیب است بدان هارمونیه بانگ نای ترکیب…

شمارۀ 16 ماهنامه اعتراض

شمارۀ 16 ماهنامه اعتراض

تَنِ میهن به مرحم احتیاج است

     با میهن باش این راه عِلاج است من بر…

طرح پشنهادی درباره نظام فدرالی در افغانستان

محمدعوض نبی زاده بنابرخصوصیات اجتماعی و فرهنگی, ترکیب قومی…

شورای امنیت جواب داد !

آمریکا مذاکرات غیرمستقیم با سپاه پاسداران درباره برجام را سازنده…

رویای شیرین

رسول پویان مگـردان تلخ یارب کام رویاهـای شیرین را خیال آمیز تر…

سیمرغ سیمین تن رویا های من

نوشته‌ی محمد عثمان نجیب             بخش…

میترا نور و من قمر میترا

     سلسله‌ی‌‌ داستان تخیلی مرتبط به سه ده سال و اندی                 نوشته‌ی…

نشست استانبول میزبان امیدها و قافلۀ آرزو ها

نویسنده: مهرالدین مشید استانبول فرصتی استثنایی؛ اما چالشی فراتر از عبور…

یک رویداد بزرگ تاریخی و یک پیام خوش برای…

سلیمان کبیر نوری  امروز؛ انگلیس و امریکا، خوشبختانه!، دریافته اند که…

مکثی بر دو نگارش محترم بهرمان نجیمی در گزارشنامه…

به قلم دکتور جهش خوشایند است که صفحات رسانه های اجتماعی…

چرا خرافات؛ تعین کنندهِ جنگ و صلح و حاکمیت و…

محمد عالم افتخار بدون «حس کنترول بر محیط زیستی» در بشر؛…

سیزده بدر

رسول پویان طرف صحرا وچمن سیزده بدرآمده است هـمه جـا بـوی گل…

قضاء وچگونگی آفرینش عدالت

قسمت دوم روند بی عدالتی را تنها به محکمه وقاضی  نسبت ندهید: منبع…

بهسود جلوه گاه مظلومیت و تبعیض 

در افغانستان شعله‌های آتش جنایت نشأت گرفته از جهل حاکمیت…

عمده ترین عوامل سقوط حاکمیت دموکراتیک خلق افغانستان

در راستای مبارزات آزادی خواهی در مسیر جنبشهای ملی دموکراتیک…

«
»

سرنوشت

ندانم سرنوشت ی ماچسا ن اینبارخواهد شد

ویا اوضاع ازین هم بد ترد شوارخواهد شد 

نمیدانم چه خواهد شد ازین بنبست نا فرجام 

چگونه جاده ی پرپیچ وخم هموارخواهد شد 

نو شتن ها ، خبرها و سخنرا نی  زیا د اما 

نشدیک راه حل پیداچوقت اینکارخواهد شد

سیا  ستها ی جاری ملهم  ازا ند یشه وگفتار

ولی ملاک کارا صرف برکردار خواهد شد

وطن دراوج توفان غرقه درگرداب بربادی

چو قتی خفتگان ازخوابشان بیدارخواهد شد 

درین  آشفته  بازار سیاسی وهزاران رنگ  

کجا این مردمان ساده دل هوشیارخواهد شد 

ویا  اینکه  زباران   فشار از خارج  کشور

وطن با ساختن تابوت خودناچارخواهد شد 

 به  طرح  دشمنان داخلی و خارجی با هم  

همان تاریخ  دوران حجر تکرار خواهدشد

ازین  بی همصدا یی با  صدا های پراگنده

شروط خارجی بر مردمان اجبارخواهد شد 

بیا د آرید  هو شدار های تاریخی رهبر را 

که میگفت ازضلالتها  جنبش زارخواهد شد

نبا ید دست کم  بگرفت هوشدار سیاسی را

که مصداق حقیقتهای این روزگارخواهدشد

اگر وحدت  نیا ید بین  احزاب  ترقی خواه 

روال  زنده گی  هردم  اسارتبار خواهد شد 

اگر احساس  جمعی بر نتابد فکر جمعی را

وطن  وابسته برزنجیره ی اغیارخواهد شد

اگرمردم نگیردسرنوشت خویش رابردست 

خداناکرده  غلامی سپس رویکارخواهد شد  

ولی باید  بگویم هر چه باشد تاخت وتازیها 

بلاخر اسپ شیطانیُ  شان افسار خواهد شد 

عدالت تا رسد بگذارهر کس هرچه میگوید

قضا وتهای تاریخی همه  اظهار خواهد شد 

وفاق وحدت ملی درین یک دوره ی حساس 

شود تامین خاک این وطن گلزار خواهد شد  

وگر  خو رشید  آزادی  بتا بد گرم بر میهن 

پس آنگاه افتخارات وطن ماند گارخواهدشد 

عبدالو کیل کوچی