سرانجام انتخابات قلابی و دو پادشاه در یک اقلیم!

 

کمباور کابلی


(پرده ء نخست)
+++
  آن یکی گوید که عثمانی۱، رود
این یکی بهر او فرصت می خرد!
 آن یکی چون فیل بادی ، پر صدا
 این یکی کردست « فیشن شو» به پا
عبدالله ، آهنگ « لندن» ساز کرد
اشرف آغا، سوی چین ، پرواز کرد
ناگهان ، عثمانی معزول و طرد
یک قرارداد کلان ، امضا کرد!
ما ندانستیم درین دنیای پست
صاحب این ملک بی صاحب که است؟
++
تیر شد اشرف ، ز نام وننگ خود
کرد حکمتیار وزیر جنگ خود
مرد فیشن شو ، به سودای دل است
در خیال عشق و آب و ساحل است
«متفکر»های ما، بی چرت و بیم
بسته اند دستان شیطان رجیم !

پانویس :
 ۱- منظور، علی احمد عثمانی، وزیر انرژی و آب دولت دست نشاندهء کابل است که دو روز پیش بوسیلهء متفکر دوم، اشرف احمدزی برکنار و متعاقبا توسط متفکر سوم، عبدالله ، در پست اش، ابقا شد.
 +++
(پردهء ثانی)

در یک رسانه ،امروز سندی را می نگریم که نشان میدهد ، والی برحال رژیم  کابل،محمد نعیم اسحاقزی  ، با والی دست نشاندهء طالبان، تلفونی، تماس گرفته و برای هیبت الله آخوند زاده، رهبر طالبان ، عرض سلام و ابراز ارادت کرده است :
+++
 والی لوگر،فرستاده پیام
به امیر طالبان، با احترام
او ز « هیبت»استعانت خواسته
 شاید، از ملا،  بیعت خواسته !
والی ، تنخواه خور ارگ کابل است
یا که اشرف در گزینش ها، خل است؟
هرکه ساز خود زند، در شهر هرت!
گر توقربان گویی، او گوید که قرت!