زن 

  مهرو ولیزاده
هشتم مارچ روز همبستگی جهانی زنان فرخنده باد
شاخه   های   پر   شگوفه   عطر   بارانی   تو   زن
جلوه ی  یک    صبحگاهِ   خوش   بهارانی   تو  زن؛
خوش   پیام   آرزو   ها   رنگ   و   بوی   زنده گی
شادی   و  بخت    بلندی   و  گلستانی   ، تو زن
وصف   آن   حسن   دلارایت   نگنجد   در   قلم
هر   غزل   را  منشأ    و هر   شعر   را   جانی   تو زن
چهلچراغ   خانه   و   فرزند   و    شوهر   را امید
وه   چه   زیبا    اختری  ؛ خورشید   تابانی    تو زن
در  صفاتِ   مادر   و گه   خواهر   و  گه   همسری
یک    فرشته   ز آسمان،  در چهره  انسانی   تو  زن
مرد   را   همدوش   و   یاور  تا   قدمهای   پسین
آبرو   و  عزتِ   او   را    نگهبانی    تو زن
در  نبرد   سخت   با   هر   مشکلی   از زنده گی
قهرمانِ   جان   فدا    و   مرد   میدانی  ، تو زن
بی  تو  تاریک    است   ای   زن   این   جهان   باهمی
با   همی   را   رشته    های    عهد   و   پیمانی   ،  تو زن
آنکه   نشناسد   ترا   می دا ن   که خود  نشناخته ست
با   چنین   مردی ، نه   در   عقدِ   یک   انسانی  ،  تو زن
مهرو مارچ ۲۰۱۵