زلمی خلیل زاد چه برنامه ی تازه ای برای افغانستان دارد ؟

            نوشته : فروغی

       زلمی خلیل زاد نماینده ی خاص دولت امریکا درامورافغانستان ، بازهم وارد افغانستان و منطقه شده است تا با پتره کردن گروه دیگری ازبنیادگرایان اسلامی در بد نه ی حکومت فاسد و ناکاره ی کابل ، دیموکراسی نامنهاد صادراتی امریکایی ــ انگلیسی  را رنگ بیشتر مذهبی ــ دینی ببخشد .

       اسا ساً ایشان میخواهند پیشاپیش انتخابات امریکا ، بروی ناکامی ها و سرخورده گی های آن کشور در جنگ افغانستان ، پرده انداخته و با چسپاندن برخی از مهره های سوخته ی طالبان در بدنه ی حکومت کابل ، پیروزی دور دوم دونالد ترامپ را در انتخابات ریاست جمهوری آن کشور مسجل سازند .

       همه میدانند ، امریکا همانگونه که  تخم بنیادگرایی اسلامی را در منطقه و افغانستان بذر نموده است ،  کنترول و برنامه ریزی آنان را نیز در دست دارد .

       از نهضت های تندرو اسلامی اخوانی تا گروهها و تنظیم های جهادی – تکفیری وغیره ، همه تولیدات زرادخانه های مخوف استخباراتی آن کشور است که هرکدام بالنوبه برروی صحنه آمده ، پس از اجرای نقش از صحنه خارج شده ، جای شان را به نیرو های تازه دم افراطی دیگری سپرده اند .

      به باور ناظران ، اینبار نوبت بخش قابل ملاحظه ای ازطالبان تاریخ تیر شده رسیده است که باید از صحنه خارج شده جای شان را به نیروهای تازه دم افراطی دیگری بسپارند .

      آقای خلیل زاد که یکی از مهندسان ورزیده ی افراطی سازی اسلامی طی چهل سال اخیر بوده  و مجاهدان و طالبان افغانستان از تولیدات خاص افغانی شان میباشد ، در دور جدید ماموریت شان ، وظیفه دارند تا به ادامه ی حزب اسلامی حکمتیار ، با چسپاندن مهره های سوخته ی طالبان در بدنه ی حکومت ،  دو فاخته را با یک تیر شکار نماید : هم دستاوردی برای انتخابات  آینده ی ریاست جمهوری امریکا و تسجیل پیروزی دورِ دوم دونالد ترامپ داشته باشد  و هم به حامیان و هم نظران رییس جمهور غنی و گلبدین حکمتیار تا انتخابات آینده بیفزاید .

     این که قدرت های منطقوی چون روسیه ، چین ، ایران ، پاکستان و هندوستان به این ماموریت چگونه نگاه می نمایند و این که آیا با چسپاندن بخشی از طالبان در بدنه ی حکومت ،  صلح و ثبات در افغانستان تامین خواهد شد یا نه ، آینده ی ناروشن و انکشاف حوادث پس از مقرری جدید آقای زلمی خلیلزاد نشان خواهد داد .

     اما آنچه مسلم است اینست که ثمره های سیاست گذاری های خاص امریکایی آقای خلیل زاد ( از ایجاد گروههای چپاولگر و قوم پرست جهادی – طالبی تا بنیانگذاری حکومت فاسد و مافیایی نو ) ، هیچ کدام برای ملت عذاب دیده ی ما میمون و مبارک نبوده است .

     ملت ما به همان اندازه که از تروریزم طالبانی عذاب کشیده اند ، بدون شک از چسپیدن آنان بر بدنه ی حکومت و جامعه نیز عذاب خواهند کشید .