سیاه ساختن

 

حریره یوسف مقصودی

خدایا چی حالی در این جهانت است

به کدام راه روان،این جماعت است

من گله ای ندارم از آن که کفر گویت است

گله ای من بیشتر فقط از آن مسلمانت است

 

آنانی که در ظاهر ذکر الله ورد زبان شان است

در حالی  که این دین، قربانی اعمال شان است

 

آنانی که موی و ریش بلند در ظاهرشان است

آنانی که نماز و روزه فقط  تظاهرشان است

 

انانی که تکبیر گفتن شعار ناحق شان است

انانی که اداره این دنیا در دست شان است

 

انانی که بدنام ساختن اهل دنیا، کارشان است

انانی که با شیطان عهد بستن تکلیف شان است

 

انانی که گرفتن دالر  تنها حساب وکتاب شان است

انانی که وحشی گری و درنده گی در خویشان است

آنانی که تجاوز به دختران و زنان شهوت شان است

آنانی که سوزاندن زنده زنده آدمها مقصد شان است

 

انانی که آواره ساختن میلیونها تن آرزویشان است

انانی که نوکر بودن همیشه جز افتخارشان است

 

انانی که در بند بودن تمام آدمها قانون شان است

انانی که سیاه ساختن تمام این عالم هدف شان است

 

خیرخانه – کابل – افغانستان