قضاء وچگونگی آفرینش عدالت

قسمت سوم عدالت قضائی وتأثیر آن برامنیت جامعه وعدالت اجتماعی:      واقعیتیکه من…

دینی گُم شده با عالمانی جنایت پیشه

قسمت دوم مردی که خاتم پیامبران بود به عربی سخن می‌گفت…

ِ شرم تان باد دکان داران‌ِ وجدان فروش 

من در جمع کاندیدان مطمح نظر آمریکا برای جاسوسی بودم…

نگرانی جمعی درآستانه کنفرانس صلح استانبول! 

عبدالاحمد فیض درآستانه همایش بین المللی درمورد بحران افغانستان که به…

نفس دلربا

رسول پویان نوای طبله وسیتاروچنگ وپازیب است بدان هارمونیه بانگ نای ترکیب…

شمارۀ 16 ماهنامه اعتراض

شمارۀ 16 ماهنامه اعتراض

تَنِ میهن به مرحم احتیاج است

     با میهن باش این راه عِلاج است من بر…

طرح پشنهادی درباره نظام فدرالی در افغانستان

محمدعوض نبی زاده بنابرخصوصیات اجتماعی و فرهنگی, ترکیب قومی…

شورای امنیت جواب داد !

آمریکا مذاکرات غیرمستقیم با سپاه پاسداران درباره برجام را سازنده…

رویای شیرین

رسول پویان مگـردان تلخ یارب کام رویاهـای شیرین را خیال آمیز تر…

سیمرغ سیمین تن رویا های من

نوشته‌ی محمد عثمان نجیب             بخش…

میترا نور و من قمر میترا

     سلسله‌ی‌‌ داستان تخیلی مرتبط به سه ده سال و اندی                 نوشته‌ی…

نشست استانبول میزبان امیدها و قافلۀ آرزو ها

نویسنده: مهرالدین مشید استانبول فرصتی استثنایی؛ اما چالشی فراتر از عبور…

یک رویداد بزرگ تاریخی و یک پیام خوش برای…

سلیمان کبیر نوری  امروز؛ انگلیس و امریکا، خوشبختانه!، دریافته اند که…

مکثی بر دو نگارش محترم بهرمان نجیمی در گزارشنامه…

به قلم دکتور جهش خوشایند است که صفحات رسانه های اجتماعی…

چرا خرافات؛ تعین کنندهِ جنگ و صلح و حاکمیت و…

محمد عالم افتخار بدون «حس کنترول بر محیط زیستی» در بشر؛…

سیزده بدر

رسول پویان طرف صحرا وچمن سیزده بدرآمده است هـمه جـا بـوی گل…

قضاء وچگونگی آفرینش عدالت

قسمت دوم روند بی عدالتی را تنها به محکمه وقاضی  نسبت ندهید: منبع…

بهسود جلوه گاه مظلومیت و تبعیض 

در افغانستان شعله‌های آتش جنایت نشأت گرفته از جهل حاکمیت…

عمده ترین عوامل سقوط حاکمیت دموکراتیک خلق افغانستان

در راستای مبارزات آزادی خواهی در مسیر جنبشهای ملی دموکراتیک…

«
»

رویای شیرین

رسول پویان

مگـردان تلخ یارب کام رویاهـای شیرین را

خیال آمیز تر کن دم بـه دم اشعار رنگین را

نگارستان هستی نقش درنقش است بی پایان

هـنـر تا بی نهـایـت پـرورد نقـشِ نگارین را

میـان گلـشـن انـســان هـر گل جلـوه یی دارد

بنازم نرگس و نیلوفر و ریحـان و نسرین را

اگرخواهی که بینی عمق فرهنگ و تمدن را

ز ژرفـای دل پاکیزه بگشا چشم خـوشبین را

صدای تیشۀ فـرهـاد هنوز از کـوه عـشق آید

ز بزم خسرو آرید نغمه های شورِ شیرین را

به چنگ رودکی طـرزِ نکیسا جـلوه ها دارد

به راگای کـریشنا سُـر کنید اوزان دیرین را

نـوای مـولـوی از روم و از بلخ کهـن خیزد

پر از گلواژۀ عشق و طرب سـازیـد آیین را

سرود حافظ وجامی وبیدل عشق انسان است

زبان وحـدت دل هـا بخوانید شعـر پیشین را

وفا وعشق و دوستی ومحبت را کنید افزون

که در دل هـا بتابـانـد نـور مهـر بـرزیـن را

جهان دل زشوق عشق ومستی تا شود لبریز

به رنگ تازه باید گفت شعرویس ورامین را

به استقبال دل ها مطرب و ساز وغزل آرید

ز صهـبای نگاهی پـر کنید رودِ شـرایین را

بـه بـزم آفـتـاب آریـد اگـر محـبــوبـۀ دل را

به کنجی ماه بنشانید و کنجی عقد پروین را

اگـر افـراط طالب خانه را زندان زن سـازد

در اذهـان همه ویران کنید زندان سنگین را

به چنگ شب کند پنهان اگرخورشیدتابان را

درآغوش سحر افشان کنید زلفان مشکین را

اگر سازوسرود وبزم شادی را کشد درخون

به آهنگ پـریـان دور سازیـد دیـو نفـرین را

چه داردجنگ طولانی به جزویرانی وکشتار

به هـمـت بشکنید شمشیر خونین شـیاطین را

7/4/2021