روشنایی

 

خانه ها تاریک تاکی ، روشنایی ها کجاست

تابش ی خورشید  آزادی و خیزشها کجاست

مردم   بیچاره   در بی  سرنوشتی   تا بکی

رزمش احزاب وجریانات وجنبشها  کجاست

نخبگان بر روی  هم  در  اختلاف افتاده اند

وحد ت و  همبستگی ها و تحرکها  کجاست

کشورم   چون  دانه  گندم   میان   آسیاست

مشت فولادین بفرق  دیو  کرگسها  کجاست

عسکران پهلوی هم در سنگر ی   آزاده گی

لیک همکارییُ دولت بر  نظا میها  کجاست

انتظار از دولت   وابسته از  نا بخر  دیست

ورنه  قدرتها  کجا و این   دخالتها  کجاست

روی   تبعیضات ملی  و  سیاسی  و   زبان

اینقدر نا  سازگاری ،  ساز گاریها  کجاست

عقدشخصی نیست ملی وحدت اما وحشتست

هرکه  میداند که رمز راز سازشها  کجاست

بسکه  اوضاع   تیره وتارست  بنبست مدام

رزم  آزادی  کجا  ،  آرامش  دنیا کجا ست

هروجب  در دود وآتش ، هرقدم خون شهید

هرکه  میداند  که بنیاد   تجاوزها   کجاست

ما دران ی  داغدیده ، خوا هران ی بید فاع

ای پدرجان  ،  ردپای  آن  برادرها کجاست

طفل   کودک  در  گروگان  جهالت  تابکی

ای وطنخواهان بگویید  رستگاریها کجاست

تا بهم    بودیم   با    قوت  ولی   حالا چرا

لنگ لنگان رفته رفته ، شورمنزلها کجاست

وحدت  ما  بهترین  راه نجات  میهن   است

تا جهان داند  که  راه حل  مشکلها  کجاست

عبدالو کیل کوچی