رهبر بی همتای ما(!)

رهبرى داريم بسى رند و چتاق
بى كفايت ، موردنى و روده قاق
كله اش خالى ز مغز باشد؛ و ليك
با چنين حالت به زعم خود خلاق
اكت هايش كاملآ چون دلقكان
غالمغالى ، داردار ، پر طمطراق
در سياست پيرویش از نادر! است
درميان مردم افگنده است شقاق
كله اش خشك و دماغش خشك تر
راست ميگويم مپندارش مزاق
اصل او هرگز به كس معلوم نيست
اينقدر دانم كه هست كان نفاق
دولتش مزدور و اميالش كثيف
ساخته بازار جنايت چاق چاق
زرع نفرت پيشه ی هر روز اوست
طاقت ما را نموده طاق طاق
ميكند بر ما و تو اين خيره سر!
جِرت و فِرت و ميزند لاف و پتاق
نيست دستاورد او ما را بجز
قتل و غارت، افتراق و اختناق
“واعظى” روزی اگر داور شود
ميزند او را به قمچين و شلاق
زبير واعظى