او هم در جهادش اشتباه کرده است

احمد ولی مسعود پس از سفر پاکستان ضمن دیگر حرفهای…

یادی ازالنورمارکس، کمونیست انقلابی بی بدیل

به پیشواز 8 مارچ  جِنی جولیا النورمارکس،فرزند ششم و آخرینِ جنی…

شمارۀ 62 سوسیالیسم کارگری

 شمارۀ 62 سوسیالیسم کارگری نشریه سازمان سوسیالیست های کارگری…

وعده ای فردا

ای غم مسوز تاب شرارم نمانده است صبرم به آخر است…

زندگینامه اناهیتا راتبزاد

دکتور اناهیتا راتب زاد نخستین نماینده  زن درمجلس نماینده گان…

سی و ششمین سالگرد وفات مولانا داکتر محمد سعید «…

روز پنجشنبه  مورخ  « هفت حوت سال  ۱۳۹۹ هـ  ش…

ارث نیاکان

رسول پویان تـاکــی عـــزا و ولـولـه و دیــدۀ تـر است کودک به…

یادی از زنان مبارز

به پیشواز 8 مارچ روز همبستگی جهانی زنان کلارا آیزنرزتکین یکی…

افغانستان بزنگاۀ تروریزم و آوردگاۀ شبکه های استخباراتی

نویسنده: مهرالدین مشید پس از تهاجم شوروی به افغانستان، این کشور…

مجیب الرحمن ها ، باورهای فاسد و ظلم ها

مجیب الرحمان انصاری ، امام مسجد محله گازرگاه هرات باز…

آشتی ملی

پروفیسور نور محمد غفوری  تعریف و ماهیت آشتی ملی:  آشتی اصطلاح معمول…

شناختی از مارکسیزم

  نویسنده - ریچارد  دیود  ولف    ناشر - دیموکراسی درعمل                                                                                            گرداننده ازانگلیسی -…

رویکرد اشغالگران و نوکر شان با مظلومان هزاره 

افغانستانسوزی به بهانه ی کوچی و کوچی گری سلیمان کبیر نوری درین…

نوع جدیدی از بازرگانی

                   …

حزب دموکراتیک خلق افغانستان عبورازبحرانها ی سیاسی وتضاد های آشتی…

               حل تضاد های آشتی نا پذیر میان طبقات استثمارگرواستثمار شونده…

روز جهانی زبان مادری خجسته باد!

روز ۲۱ فبروري ازطرف یونسکو به عنوان روز جهانی زبان…

اتوماسیون و پایان سرمایه داری!؟

مارکسیست لنینیست امروز، برگردان: آمادور نویدی تهدید واقعی هوش مصنوعی و یادگیری…

فضای عشق

رسول پویان بـاز سـرو نـاز در مـیـدان جـولان می کند بید و…

قوماندان اعلی و مشاورامنیت ملی باید پاسخگو باشند

نوشته ی : اسماعیل فروغی    تکرارحوادث خونین مشابه مثل تکرارحمله برپاسگاه…

رضایت به دخالت نظامی موجب تبرئه ازتجاوزخواهد شد؟ 

عبدالاحمد فیض اینکه دخالت نظامی دولت ثالث دراموردولت متقاضی درمنازعات داخلی…

«
»

رفتن به پای صندوق های «رای» بمنزله تایید سرکوبگری وغارتگری رژیم جمهوری اسلامی استتوده های مردم زحمتکش ایران ؛ کارگران ، زحمتکشان ، زنان ، جوانان ، دانشجویان..


چندروزی بیشتر  به موعد برگزاری «انتخابات»  مجلس شورای اسلامی ایران باقی نمانده است . بلندگوهای  مراکز تبلیغاتی و رسانه ای جمهوری اسلامی ازمدتها قبل تبلیغات خودرا حول «انتخابات» بمنظور داغ کردن تنور آن  تشدید کرده اندو ازطرف منتصبین نظام برای جلب آرا، درگوشه وکنار کشور سیرک های مضحکی براه افتاده است.اگر درگذشته به قصد عوامفریبی ،نسبت به «آزاد» بودن ا«نتخابات» اطمینان میدادند، امروزکه حنای آنها رنگ باخته وتوده های زحمتکش مردم دراعتصابات کارگری واعتراضات گسترده امسال و بویژه درخیزش آبانماه خواستار سرنگونی رژیم حاکم درکلیت آن شدند،  دیگر صحبت از« آزاد »بودن «انتخابات» نمیکنند. این بار با توصل به شعارهای ناسیونالیستی و میهن پرستی کاذب،نظیر «اگرایران رادوست دارید به پای صندوقهای رای بروید»! وارد میدان شده اند و درحالی ازمردم میخواهند ایران رادوست داشته باشند و درپای صندوقهای رای حاضرشوند که خون بیش از هزار و پانصد جانباخته آبانماه براسفالت خیابانها وکوچه های ایران خشک نشده است و از سرنوشت هزاران دستگیر شده ازتوده های محروم وزحمتکش، اطلاعی دردست نیست و سران رژیم  دربرابر این سئوال که چند نفر کشته وزخمی و چه تعداد اسیر شده اند؟ با لبخند تمسخر ازجواب دادن خودداری میکنند . رژیم اسلامی درحالی دم از«انتخابات» میزند که توده های مردم درخیزشهای عظیم خود با شعارهای «نابود باد جمهوری اسلامی» انتخاب خودرا کرده اند ونظام حاکم درهراس از خیزشهای عظیم ترو بنیان برافکن ترتوده های مردم درآینده ،درتلاش است با تشدید سرکوب اعتراضات واعتصابات کارگران و دستگیری فعالین کارگری ، روزنامه نگاران و فعالین جنبشهای اجتماعی از اعتراضات گسترده  توده ای آتی در فرایند تشدید بحران جلوگیری کند. امااوضاع سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی ایران ، منطقه وجهان مبین این واقعیت است که برغم روند بسیار پیچیده پیشاروی مبارزات توده های زحمتکش مردم ایران،این مبارزات گسترش خواهد یافت و نه شعبده بازی انتخابات و نه تشدیدسرکوب بیشتر فعالین جنبش های اجتماعی، راه گریزی برای رژیم باقی نگذاشته است که بتواند اوضاع را به حالت عادی برگردانده و موقعیت خودراتحکیم کند.  

بنا براین شرکت درچنین« انتخاباتی» بازی دربساط رژیمی است که  طی چهاردهه توده های مردم را ازابتدائی ترین حقوق سیاسی و مدنی خود محروم نموده است.  درچنین بازی انتخاباتی نباید شرکت کرد .

درعین حال با توجه به  وضعیت حساسی که درآن به سر میبریم  تنها شرکت نکردن درانتخابات تاثیر گذاری توده های مردم بر اوضاع سیاسی  راتامین نمیکند .
کشورما درشرایط بسیار حساسی به سر میبرد.ما توده های زحمتکش مردم ایران را فرامیخوانیم که نمایش «انتخاباتی »پیش روی را به صحنه کارزار مبارزه علیه ستم وسرکوب  و جنگ و کشتار و مبارزه برای آزادی ، برابری و عدالت اجتماعی تبدیل کنند. 

رفتن به پای صندوق های «رای» بمنزله تایید سرکوبگری وغارتگری رژیم جمهوری اسلامی است 

به صفوف کارگران،زحمتکشان وآزادیخواهان و به سنگر مبارزه برای سرنگونی انقلابی رژیم جمهوری اسلامی بپیوندید.

پیروز باد مبارزات انقلابی توده های زحمتکش مردم  

سرنگون باد رزیم جمهوری اسلامی ایران

برقرارباد جمهوری فدراتیو شورائی ایران 

زنده باد سوسیالیسم 29 بهمن 1398