رسوا

  نوشته نذیر ظفر

دل در مـقام عشق تو رسوا نگو نشد

عاشــق حکایــت هـــمه دنیا نگو نشد

شد پاسدار روی توچون هر کجا رقیب

در دل هزار محـــشری بر پا نگو نشد

رفتی و طعنه سار شــــدم درغمت مدام

در شهر زین مـشاجره غوغا نگو نشد

فرهــاد وار تیـــــشهء غم در سرم زدم

شیرین تر از تو دلـــبری پیدا نگو نشد

گر جامه ء سیاه به تنـــــــم دیده ء مدام

رخــــــــــــت عزا لباس تن ما نگو نشد