رستاخیز عظیم مدنی و ملی شهر کابل

 

میر عبدالواحد سادات    

اشتراک دها هزارهموطن ما در اعتراض عظیم مدنی و ملی شهر کابل (قلب پرتپش افغانستان ) که خوشبختانه در ولایات مختلف استقبال ومورد پشتیبانی قرار گرفت و  به همت جوانان جسورودریک ترکیب فراقومی وملی سازماندهی گردیده بودو اکثریت اشتراک کننده گان آن زنان ، دختران وجوانان بودند ، بمثابه حماسه عدالت خواهی ، خواست اکثریت مردم به عزا نشسته یی ما را منعکس و پیامی را به گوش جهانیان رسانید که میتوان آنرا چنین فشرده بیان کرد:

 

ــــ مردم افغانستان که طولانی ترین جنگ تاریخ بر آنان تحمیل گردیده ، با تقبل تمام مصایب ومشکلات و قتل وکشتارفرزندان خود ، کماکان شکست نا پذیر وتسلیم نا پذیراند و افغانستان بمثابه قلب پرتپش آسیا برای همیشه پایدار و تجزیه نا پذیرباقی میماند.

ــــ مردم در برابر خشونت ، بربریت ، جهالت و مرگ انسانیت خاموش نمی مانند و صدایی نفرت و انزجار شانرا بگوش جهانیان میرسانند.

ــــ مردم خشونت اعم از طالب ، داعش وشرارت پیشه گان عرب و تفنگبدستان فرا قانون بی بند و بار را نمیخواهند.

ــــ مردم جنایات هولناک ونفرت انگیزسنگسار، جینوساید وتعرض به حیثیت وناموس شانرا نمی پذیرند و در برابر عاملین جنایتکار آن مقاومت مینمایند.

ــــ مردم ( چنانچه با اشتراک در دودورانتخابات واضع ساختند ) دولت پاسخگوومسوول میخواهند که حاکمیت قانون را ملاک عمل قرارداده وبرقوای مسلح ملی وغیرتنظیمی  ( که از جان ، مال وناموس مردم حراست نماید ) متکی باشد.

ــــ مردم همزمان با نفیه طالب وداعش ، تاجران دین ، تیکه داران « جهاد » و جلابان قوم و قوم فروشان راعامل سیه روزی وتداوم دولت فساد میدانند.

ــــ مردم با درک از دسایس و توطه دشمنان بخاطرنفاق وشقاق در میان اقوام با هم برادر وبرابرافغانستان ، با چنگ زدن بوحدت ملی ( که بقول شاه امان اله این برجسته ترین چهره نوگرایی تاریخ ما ، موجودیت افغانستان در گرو آن است ) تعرض براین هفت هموطن هزاره یی مارا تعرض بر تمام افغانان و انسان وانسانیت دانسته و جوانان از تمام اقوام بمثابه شهروندان آزاد و آگاه بحقوق شان در تظاهرات اشتراک و حمل تابوت های گلگون کفن توسط زنان و  هموطنان عزیز هندو باور وسک ما بهترین ممثل وحدت و همبستگی ملی پنداشته میشود.

 

بدینرو : استادان ودانشمندان جوان ستاد سازماندهی این رستاخیزعظیم مدنی و ملی باید با دقت و هوشیاری فراوان مواظب باشند تا:

 

آشوب طلبان دستاورد عظیم این حماسه تاریخ ساز را به ماجراجویی نکشانند و با طرح شعار های قبل از وقت و غیر عملی آب به آسیاب خفاشان درکمین نشیته که با عطش و جنون قدرت مصروف جرگه بازی میباشند ، نریزند و ثمره یی زحمات شانرا تیکه داران قوم نربایند.

باید بسیار مواظب بود تا حلقات مربوط به آی اس آی و سپاه پاسداران ایران و مهره های مرموز انگلیس و امریکا با تشنج سازی های غیر ضروری راه را به پلانهای لبیا ساختن و … افغانستان هموار ننمایند.

 

اظهر من الشمس است که:

 

افغانان آزاده کــــه با تحمل بزرگترین آزمومون های تاریخ به همت  جوانان  نواندیش ،   سنت شکن ، بت شکن وتابوشکن وبا قبول قطع انگشتان وخطر جان شان فقط وفقط بخاطرنفیه طالب و جهالت و دستیابی به صلح و ثبات در دو دور انتخابات شرکت نمودند ، با رستاخیز عظیم مدنی و ملی و با حی ا الفلاح پدران معنوی شان ( در صد سال قبل و جنبش های مشروطیت ) با عدالت خواهی و اعتراض مدنی و قانونی صدایی مردم به عزا نشسته افغان را بگوش جهانیان میرسانند و از حقوق شان دفاع مینمایند.