د ملتونو غله

داسی غله شته چی ملکونه غلاکوي
پکی جګ جګ پراته غرونه غلاکوي
 
ټول ثُروت او جایدادونه خو د ځان کړي
پکی میشت ټول ولسونه غلاکوي
 
د عزت اود حُرمت پروایی نکړي
دوی ولس لکه پسونه غلاکوي
 
د فرھنګ او ثقافت چورته یی ناست دي
دوی د خلکو فرھنګونه غلاکوي
 
په وطن د مینتوب روحیه یی وژني
دوی یی ورو ورو غیرتونه غلاکوي
 
خپل افکار په بل ملت ورتپل غواړی
دوی د ټول ملت فکرونه غلاکوي
 
دوی د نورو ژبی وژني ، خپله پالي
دوی لدی لاری قومونه غلاکوي
 
دوی د خلکو د تاریخ بدلول غواړي
د ویاړ ډک ټول تاریخونه غلاکوي
 
د دی غلو په ضد قیام په کاردی خلکو
که نه ، دا غله ملتونه غلاکوي
الحاج الھام الدین قیام
والدورف/جرمنی