د انتخاباتو په هکله ؟؟؟؟

انتخابات په افغانستان کې د آب حیات معنی لری ، انتخابات په افغانستان ی دیوه تاریخی بدلون حیثیت لری ، انتخابات په هیواد کی د بدلون او د توپکمارو او جهادی او طالبانی حکومتو لیډرانو او قوماندانانو ته خاتمه ورکول او لاره دیموکراتیکو او مترقی هڅو او هاند ته پرانستل دی ؟؟

هر افغان چی نن سبا  کاندیدانوته رایه ورکوی باید ۱۰۰ واری ځان وپوهوی چی آیا دغه کاندید د مجاهد زوی یا وراره یا دقوماندان زوی دی که نه ، ځکه د مجاهدینو او طالبانو د واکداری پارالمان تاسی د حامد کرزی او اشرف غنی په حاکمیت کی ولیدو ، ( وکیلان  ۸۹ ٪ ) رشوتخواره ، غله ، توپکمار ، غاصبین قاتلین او د اتنحاریانو او بم ایشودونکو همکاران دی ،او هغه کسان وو او دی چی تاسی د کرزی او اشرف غنی په حکومت داری کی په سترګو ولیدل ، وطندارانو  ۴۰ کاله جهادی ۱۶ ګونه تنظیمی او جنبشی رهبرانو او ددوی ظالمو سړی وژونکو قوماندانانو نه یوازی چی خپل ځانونه ملیونران او ملیاردران کړل او د قصرو او زرهی لکسیز موټرانو خاوندان شول بلکه د دوو ملیونه افغانانو وینه ېې د خپلو اصیلو بادارانو( پآکستان – آیران ـ سعدی عرب او امپریالستی اشغالګرو)  په مرسته تویی کړه او ادامه ورکوی ؟؟

که وجدان لری ، که ځانونه مسلمان بولۍ ، که ځانونه وطن پرستان بولي او ناموس او وطن درته ګران وی نو د خدای په لحاض هغو ته چی غله دي ، غله وو او غله پاتي کیژی او هیڅ خدمت ېې زموږ خلکو ته نه دی کړی رایه ور نه کړۍ ، که مو رایه ورکړه نو خدای مو په دین او دنیا وشرموه او د فامیلو سره برباد شی ؟؟