دو منصور

ز منصور تا به منصور ،صده ها است

جدا دانستن ِ ایشان ، خطا است

زآن منصور اناالحق را شنیدیم

خوشا اکنون به این منصور رسیدیم

اناالحق گفتنِ حلاج ، حق بود

برای جاهلان درس وسبق بود

حفیظ هم ،مثلِ حلاج حق ستان شد

به کور وگنُگ همه چشم و، زبان شد

کنونا است ، زدیروزش ،پشیمان

به فکر او، ثقافت … مالِ شیطان

بگفت در شهر ما منبرچه کاراست

جهَل پرور ، مکانِ انتحار است

زمنبر ها تروریست پَروَرَانند

بسا آخوند ها ، ننگ زمان اند

فرستادم درود ها ، از رهِ دور

به حلاج وحفیظ، یا هردو(منصور)

مسعود حداد