دنیا و آدمها

کاش   طفلی    بودم   و   دور   از   همه   غوغای   دهر
غرق   بازی   بودم   و غافل   ز   بازی   های   دهر
کاش   بودم   بی    خبر   زین    آتش    افروخته
تا   که   خود    بشناختم    ناری    بدیدم   جای   دهر
کاش   آن   دنیای   ما   بود   و  صدای   کودکان
تا   نه   بشنیدم   صدای   ناله   ها   از    نای   دهر
بی  خبر   بودم   که   آدم  را   نباشد    ارزشی
جای    آدم   سیم   و   زر   گردیده ست    آقای    دهر
گفته   بودند   این    جهان   پیدا ،  برای   آدمی ست
لیک   خلق    بیشماری   کشته   اند   در   پای   دهر
خون   آدم   ارزشش   با   آب   خندق   شد    یکی
باتلاقی   می  نماید    چهره    و    معنای    دهر
دهر   یعنی  جای   اشک   و   ماتم    آوارگان
سوخته   خلق   بسی   در   نار   آتشزای   دهر
مهرو ۲۵ مارچ ۲۰۱۹