در دوره پس از خروج نیروهای شوروی (بخش سوم)

بازپخش اسناد اشد محرم کمیته مرکزی حزب کمونست اتحاد شوروی

(1989 رـ 1991)

نقل ها: از  جلسات بیروی سیاسی ک.م.ح.ک.ا.ش.

ترجمه: داکتر خلیل وداد

wedad

تدوین و بازپخش: قاسم آسمایی

osmai

 

کارگران جهان متحد شوید!

کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی

اشد محرم

پرونده ویژه

                                                                                                  شماره پ. 1439/ 11

 

 به رفقا، گرباچف، ریژکوف، شواردنادزه، یاکووليف، یازوف، باکلانوف، بيله اوسوف،

کریوچكوف، بيلياكوف، فالين و سميرتيوكوف.

 

نقل از پروتوکول شماره ۱۴۹ جلسه بیروی سیاسی کمیته مرکزی مورخ ۷ مارچ ۱۹۸۹

پرسش وزارت دفاع و کمیسیون دولتی شورای وزیران اتحاد شوروی در امور صنعتی – نظامی.

پیشنویس دستور شورای وزیران تصویب است.(ضمیمه است).

۱۶-ان. و.

گ. د.

 

ضميمه ماده ۱۱ پروتوکول شماره ۱۴۹

اشد محرم

پیشنویس

 

دستور شورای وزیران اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی

مارچ ۱۹۸۹                                                                                               مسکو، کرملين

 1. به درخواست حکومت جمهوری افغانستان مبنی بر تحویلدهی کالاهای ذخایر وزارت دفاع اتحاد شوروی، مطابق ضمیمه موافقه می گردد.
 2. وزارت امور خارجه اتحاد شوروی وظیفه دارد، جانب افغانی را از فیصله مصوب در ماده ۱ دستور هذا آگاه سازد.
 3. وزارت روابط اقتصادی خارجی اتحاد شوروی و وزارت دفاع اتحاد شوروی مؤظف اند، مطابق به ماده ۱ این دستور با جانب افغانی مذاکره نمایند.

در صورت تدویر مذاکرات، وزارت روابط اقتصادی خارجی اتحاد شوروی باید موافقتنامه مربوطه را امضا نماید. جهت تدویر مذاکرات و امضای موافقتنامه هیأت افغانی به اتحاد شوروی دعوت شود. مخارج مربوط جانب افغانی از سوی وزارت روابط بازرگانی خارجی اتحاد شوروی پرداخته میشود.

 1. وزارت دفاع اتحاد شوروی مؤظف است در ماههای مارچ ـ اپریل ۱۹۸۹ از حساب ذخایرش کالاهای ویژه را مطابق ماده ۱ دستور هذا و برمبنای بارنامه های وزارت روابط بازرگانی خارجی اتحاد شوروی که شامل اسناد محرم صدور اند، به افغانستان تحویل دهد.
 2. وزارت ترانسپورت اتحاد شوروی مؤظف میگردد تا به فرمایش وزارت دفاع اتحادشوروی بصورت عاجل وسایل ترانسپورتی برای انتقال کالاهایی که در دستور هذا به افغانستان اختصاص داده شده اند، در اختیار قرار دهد.

رئیس شورای وزیران اتحاد شوروی      ن. ریژکوف

 

اشد محرم

ضمیمه دستور شورای وزیران اتحاد شوروی

مارچ ۱۹۸۹ شماره…

 

فهرست

کالاهای ویژه یی که از حساب ذخایر وزارت دفاع اتحاد شوروی در سال ۱۹۸۹ به

جمهوری افغانستان تحویل داده میشوند

– مرمی آتشزای پارچه شونده ۱۲۲ میلیمتری نوع ۳۰ اف ۷ (۳۰ اف ۸) با منفجرکننده رادیویی آر. ۳۰ با خول بزرگ برای توپهای دی. ۳۰.        1000عدد

ـ مرمی آتشزای پارچه شونده ۱۲۲ میلیمتری نوع ۳۰ اف ۷ (۳۰ اف ۸) با منفجرکننده رادیویی آر. ۳۰ با خول کوچک برای | توپهای دی. ۳۰   1000عدد         

– مرمیهای ۱۲۲ میلیمتری ریاكتيف وام ۲۲ اس. برای دستگاههای ریاكتيف ب.ام.۲۱ – مرمیهای ۲۲۰ میلیمتری ریاكتيف ۹ ام. ۲۷ اس برای دستگاههای ریاكتيف ۹ پ ۱۴۰ 1000عدد

– مرمیهای ۲۲۰ میلیمتری ریاكتيف و ام. ۵۱ برای دستگاههای ریاكتيف ۹ پ ۱۴۰ 1000عدد

ـ ار.ت. ۲٫۵ آ. او. پوشش یکبار مصرف بم نوع ار. ب. ک. ۵۰۰

ـ بم های هوایی او. د. آب. – ۵۰۰ پ. 300

– بم های هوایی او. ف. آب ۱۰۰-۱۲۰ 300

ـ بم های هوایی او. ف. آب- ۲۵۰-۲۷۰ 500

ـ منفجر کننده های آ. و. پ. ز.، آ. و. پ.ز.پ. ام.  1000عدد

 

رئیس اداره امور شورای وزیران اتحاد شوروی (ام. سميرتيوكوف)

اشد محرم

کابل

 

به سفير شوروی

یکجا با سرمشاور نظامی با رفيق نجيب الله دیدار کرده با اتکا به دستور ما به آگاهی اش برسانید که خواست جانب افغانی در مورد گسیل رایگان کالاهای ویژه با دقت بررسی شده است.

حکومت اتحاد شوروی امکان آن را دارد تا بطور اضافی بمقدار ۲ هزار فیر مرمی با انفجاردهنده رادیویی برای توپهای دی- ۳۰، ۶ هزار تا مهمات احتراقی برای سیستمهای ریاکتیفی “گراد”، ۵۰۰ گلوله با “او. د. سی” برای سیستمهای ریاکتیف “اوراگان”، ۳۰۰ دانه پوشش (کَست) پارچه شونده هوایی، ۳۵۰ تا بم هوایی با “او. د. اس.”، ۱۰۰۰ عدد بم هوایی پارچه شونده آتشزا و ۱۰۰۰ تا منفجر کننده تدریجی برای اینهمه بم ها را مجاناً به جمهوری افغانستان در ماههای مارچ ـ اپریل ۱۹۸۹ تحویل دهد.

بهتر خواهد بود مذاکرات و عقد موافقتنامه های مربوطه در مسکو و در زمانی که برای هردو جانب مناسب باشد، صورت گیرد.

مسئولیت عقد موافقتنامه ها از سوی اتحاد شوروی به وزارت روابط اقتصادی خارجی اتحاد شوروی محول شده است.

از کار کردهای خویش تلگرافی اطلاع دهید.

۱۷ نسخه

 

کارگران جهان متحد شوید !

کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی

اشد محرم

پرونده ویژه

شماره پ ۱۴۹/ ۲

به رفقا، گرباچف، ریژکوف، زایکوف، شواردنادزه، یاکوليف، ماسليوكوف، يازوف، باکلانوف، بیلواوسوف ای، ورونين، موراخوفسکی، بیلواوسوف ب. گوستيف، كاتوښف، کریوچكوف، سیستسوف، فينوگینوف، کوروچکین، بیلیاکوف، فالين و سميرتيوكوف.

نقل از پروتوکول شماره ۱۴۹ جلسه بیروی سیاسی ک.م.ح.ک.ا.ش. یا

مؤرخ ۱۲ مارچ ۱۹۸۹

 

پیرامون اقدامات اضافی برای کمک عاجل به جمهوری افغانستان

 1. با پندارهای رفقا زايكوف ل.ای.، شواردنادزه ای. آ.، يازوف د.ت.، باکلانوف او. د.، کوبلوف ول.، و کریوچكوف و… که در یادداشت مؤرخ ۱۲ مارچ ۱۹۸۹ پیرامون این مسئله پیشکش شده موافقت می شود (ضمیمه).
 2. وزارت دفاع اتحاد شوروی، وزارت روابط اقتصادی خارجی اتحاد شوروی و وزارت صنایع هوایی اتحاد شوروی مکلف اند، مشوره بیشتر نموده و زمینه تحویلدهی ۲۲ فروند طیاره سو- ۲۲ و میگ- ۲۱ صادراتی آنها را با جانب افغانی در مواعد آتی مساعد نمایند: ۸- فروند – بتاریخ ۱۴ مارچ، ۸ فروند – بتاریخ ۱۶ مارچ و ۸ فروند بتاريخ 18 مارچ سال جاری.
 3. وزارت دفاع اتحاد شوروی، وزارت روابط اقتصادی خارجی اتحاد شوروی، وزارت صنایع دفاعی اتحاد شوروی و وزارت صنایع رادیویی اتحاد شوروی باید زمینه تجهیز و تغيير ۸ دستگاه پرتاب راکت آر-۱۷ را به نوع صادراتی آن در مواعد آتی مساعد سازند: ۴- عدد پ. او. تا ۲۵ مارچ و ۴ عدد پ. او. تا ۵ اپریل سال جاری.
 4. وزارت های دفاع و وزارت صنایع ماشینی اتحاد شوروی باید زمینه تهیه ۲۵ وسیله حربی آتشزا را برای راکتهای ار- ۱۷ مساعد نموده و وزارت دفاع اتحاد شوروی در امر گسیل آنها در مواعد آتی عمل کند: ۷- عدد بتاريخ ۱۴ مارچ، ۵ عدد – بروز ۱۸ مارچ، ۵ عدد- بتاریخ ۲۱ مارچ و ۸ عدد بتاریخ ۲۵ مارچ سال روان.
 5. به افزایش صندوق (فوند) معاشات مدافعان جلال آباد تا ۱۵ میلیون روبل موافقت می شود. وزارت مالیه اتحاد شوروی وجوه لازمی را از حساب فوند شورای وزیران اتحاد شوروی تهیه نماید.
 6. وزارت صنایع دفاعی اتحاد شوروی، وزارت صنایع ماشینی اتحاد شوروی، وزارت صنایع رادیویی اتحاد شوروی و وزارت دفاع اتحاد شوروی در مدتی ۱۰ روزه گرافیک تهیه ۲۰۰ عدد راکت ار. ۱۷ در سال ۱۹۸۹ را برای استفاده آنها در کلاهکها (سر گلوله ها) غیراتمی و تهيۀ ۲۰۰ تا وسیلۀ آتشزای حربی (ب. پ.) را آماده نموده و کمیسیون دولتی امور صنایع نظامی شورای وزیران آنرا تصویب کند. همچنان تولید ۴۰۰ تا راکت آتشزای ب.پ دار را در سال ۱۹۹۰ بررسی باید کرد.

وزارت پلان اتحاد شوروی، کمیته دولتی تأمینات اتحاد شوروی و وزارت مالیه اتحاد شوروی منابع اضافی مادی مطابق درخواستهای وزارت دفاع، وزارت صنایع ماشینی اتحاد شوروی و وزارت صنایع رادیویی اتحاد شوروی را بصورت فوق العاده مساعد سازند. ۷. وزارت دفاع اتحاد شوروی زمینه استقرار دو دستگاه پرتاب راکت آر-۱۷ در کابل را تا ۱۶ مارچ سال روان مساعد سازد.

 1. وزارت دفاع اتحاد شوروی و کمیته امنیت دولتی اتحاد شوروی (کا.گ.ب) با موافقه جانب افغانی، دو دستگاه پرتاب راکت ار ـ 17 در کابل را تا 16 مارچ سال روان مساعد سازد. [دستگاههای راکت موسوم به سکاد است. (مترجم)]
 2. وزارت دفاع اتحاد شوروی و کمیته امنیت دولتی اتحاد شوروی (کا.گ.ب) با موافقه جانب افغانی، آمادگی اضافی را برای قسمتهای محاسبوی کمپلکس های راکتی ار – ۱۷ در مرکز شماره ۷۲۰ حوزه نظامی ترکستان (تورک وو.) مد نظر داشته باشند.
 3. وزارت دفاع اتحاد شوروی، وزارت روابط اقتصادی خارجی اتحاد شوروی و کا.گ.ب. شوروی یکجا با جانب افغانی مسایل مربوط به تحویلدهی عاجل تانکها، تجهیزات و تخنیک های حربی دیگر را بررسی کنند.
 4. وزارت های روابط اقتصادی خارجی و دفاع اتحاد شوروی مذاکرات لازمی را با جانب افغانی تدویر نموده و موافقتنامه هایی را پیرامون شرایط موجود پرداخت ها ترتیب نمایند.
 5. وزارت امور خارجه اتحاد شوروی به رفيق نجيب الله در مورد تصامیم اتخاذ شده اطلاع دهد.
 6. وزارت های دفاع، خارجه و کا.گ.ب. شوروی در موعد ده روزه گزینه های احتمالی انکشاف اوضاع در جمهوری افغانستان را بررسی نموده و مطابق آنها نظریات شان را پیرامون گامها در عرصه نظامی مطرح نمایند.

منشی کمیته مرکزی

۲۷-و.ت.

آن. ب.

مربوط بند ۲۳ پروتوکول شماره ۱۴۹

اشد محرم

ک.م. ح. ک.ا.ش

در مورد اقدامات اضافی برای کمک عاجل به جمهوری افغانستان

بنابر وخامت اوضاع در افغانستان بعلت حمله پیشروانه اپوزیسیون مسلح در شهر جلال آباد که از حمایت جانب پاکستان برخوردار است، ضرورت عاجل به اقدامات اضافی جهت کمک نظامی به دوستان افغانی مطرح می گردد.

گام هایی عملی در جهت برآورده نمودن بعضی خواسته های رئیس جمهور نجيب الله در این مورد اتخاذ میشود.

همزمان اوضاع بميان آمدهء نظامی- سیاسی در افغانستان و دورنمای انکشاف آنها از ما اقدامات اضافی عاجل را جهت کمک فوری به جانب افغانی میطلبد.

کمیسیون ایجاد شده در جنب بیروی سیاسی ح. ک.ا.ش. در مورد مذاکرات و گروپ کاری را برای حل اوپراتیفی مسایل نظامی- سیاسی و تخنیکي کمک به جمهوری افغانستان، این اقدامات که در گام نخست مربوط به تحویلدهی هواپیماهای سو- ۲۲ و میگ-۱ ، تغيير، تجهیز و تحویلدهی سریع دستگاههای پرتاب ار- ۱۷ و کلاهکها سرگلوله های این راکتها می شود، بررسی می کند.

ال. زایکوف، ای. شواردنادزه، د. يازوف، او. باکلانوف، و. کریوچكوف، و. کوبلوف

۱۲ مارچ ۱۹۸۹

۲۸- ت.و.

ن.ب.

 

کارگران جهان متحد شوید!

کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی

اشد محرم

پرونده ویژه

 

شماره پ ۱۴۹/ ۲۴

برفقا، گرباچف، ریژکوف، زایکوف، شواردنادزه، یاکولیف، يازوف، باکلانوف، مورا خوفسکی، بیلواوسوف ب.، کاتوشف، کریوچكوف، سوخين، فينوگینوف، کوروچكين، بيلياكوف، فالين و سميرتيوكوف.

نقل از پروتوکول شماره ۱۴۹ جلسه بیروی سیاسی ک.م. ح. ک.ابش

 

مؤرخ ۱۲ مارچ ۱۹۸۹

پیرامون کمک های عاجل به جمهوری افغانستان مطابق دساتیر گذشته.

 1. با پندارهای ارائه شده در یادداشت رفقا زايكوف ال. ان.، شواردنادزه ای. آ.، یازوف د.ت.، باکلانوف او. د. و کریوچكوف و.آ. مؤرخ ۱۲ مارچ موافقت می گردد (ضميمه).
 2. وزارت های امور خارجه و دفاع اتحاد شوروی به رفيق نجيب الله در مورد تصاميم اتخاذ شده در سند حاضر اطلاع دهند.

               منشی کمیته مرکزی

۲۳- د.ام.

آن. ب.

 

مربوط بند ۲۴ پروتوکول شماره ۱۴۹

اشد محرم

ک.م. ح. ک.ا.ش.

پیرامون تعجیل کمک ها به جمهوری افغانستان مطابق دساتیر گذشته

با در نظر داشت اهمیت فاکتور زمانی در حل مسئله ثبات در افغانستان، ضرور است تا خواستهای رفيق نجيب الله بطور اعظمی عملی گردند. بنابراین میتوان بعضی اقدامات قید شده در فیصله های قبلاً تصویب شده را سریعاً و در وقت کم انجام داد.

در این رابطه معقول خواهد بود تا اقدامات اساسی آتی را در زودترین فرصت ممکن عملی کرد:

وزارت دفاع باید “پل هوایی” با کابل را از ۱۲ مارچ ۱۹۸۹ فعال نگهدارد. با نخستین پرواز آرد و همچنان کارشناسان برای خدمات مطمئن دسپیچری میدان هوایی کابل انتقال یابند؛

در مدت ۱۳ تا ۱۷ مارچ ۱۵۰ دستگاه آتش افگن “شميل” را تحویل باید داد. موعد اجرای مصوبه مورخ ۷ مارچ ۱۹۸۹ (پ ۱۱/ ۱۴۹ ) کمیته مرکزی ح. ک. ا. ش. ” پیرامون تحویلدهی کالاهای ویژه به جمهوری افغانستان را در سال ۱۹۸۹” از مارچ ـ اپریل به مارچ ۱۹۸۹ تغيير باید داد. منجمله ۱۰۰ مرمی ریاكتيف نوع او. د. اس. ار.ث. ۳۰” اوراگان”، ۵۰۰ تا مهمات احتراقی برای دستگاههای ب.ام. ۲۱ و ۱۰۰ عدد بم دیتونی هوایی را بتاریخ ۱۴-۱۶ مارچ ۱۹۸۹ از طریق هوایی به ج.ا. انتقال باید داد. بقیهء مهمات اینوع دستگاهها را باید بتاريخ 18 مارچ به ج.ا. تحویل کرد.

وزارت صنایع دفاعی اتحاد شوروی، وزارت صنایع ماشینی اتحاد شوروی و وزارت دفاع اتحاد شوروی تا ۱۴ جنوری سال جاری ۷ عدد کلاهک (سرگلوله) را برای دستگاههای ار-۱۷ تهیه نموده و تا ۱۴ مارچ آنها را به شهر ترمز برسانند. در همین مدت در ترمز راکتهای ناقل و ضروریات سوخت راکتیف را نیز باید تحویل ۱ داد.

وزارت ترانسپورت موتری فدراسیون روسیه، وزارت دفاع اتحاد شوروی و وزارت روابط اقتصادی خارجی اتحاد شوروی کار ایجاد قطارهای موتری مشترک افغان – شوروی را با در نظر داشت اینکه نگهبانی آنان در قلمرو افغانستان بعهده جانب افغانیست، تسریع بخشند. قطارهای نامبرده را باید با شهروندان ملکی تکمیل کرد.

به اکمال قطارها بتاريخ 13 مارچ شروع نموده و به انتقالات از بندر حیرتان به کابل با قطار مشترک افغان – شوروی بتاريخ 18 مارچ آغاز باید کرد. در نخستین نوبت با قطارهای مشترک برای هواپیماهای مستقر در میدان هوایی بگرام و گارد خاص و.ا. د ج.ا. در کابل مهمات و سوخت را باید رساند.

وزارت دفاع اتحاد شوروی مؤظف است، تا ۱۶ مارچ ۱۹۸۹، ۱۰ نفر کارشناس – ترمیم کار را با پرزه های فالتو برای کمک و ترمیم تخنیک محاربوی و همچنان تجهیز گارد خاص و…د. ج.. به کابل گسیل نماید.

زایکوف ال.، شواردنادزه ای. آ.، د. يازوف، او. باکلانوف، و. کریوچكوف

 

۱۲ مارچ ۱۹۸۹

۲۴ نسخه

 

کارگران جهان متحد شوید!

در جریان ۳ روز قابل برگشت به کمیته مرکزی

ح. ک.ا. ش. (شعبۀ اسناد و ارتباط سكتور…)

کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی

اشد محرم

پرونده ویژه

شماره پ. ۴۷ / ۱۵۲

 

به رفقا، گرباچوف، ریژکوف، چبریکوف، شواردنادزه، یا کوولف، یازوف، باکلانوف، بيله اوسوف ای.، کاتوشوف،

کریوچكوف، بیلیاکوف، پاولوف أ. فالین و سميرتيوكوف.

نقل از پروتوکول شماره ۱۵۲ جلسه بیروی سیاسی کمیته مرکزی

مؤرخ ۱۰ اپریل سال ۱۹۸۹

پیرامون کمک اضافی به جمهوری افغانستان در ماههای اپریل – می ۱۹۸۹*

با پندارهای ارائه شده در یادداشت مؤرخ 1 اپریل ۱۹۸۹ رفقا زايكوف ال.ای، چبریکوف و. ام.، شواردنادزه ای. آ.، یاکوولف آ.ان.، یازوف د.ت. و کریوچكوف و.آ. موافقت می شود. ( ضمیمه است).

                                منشی کمیته مرکزی

 

(بشكل ریز و ناخوان چاپ شده)

تذکر:

رفقا، سند حاضر اشد محرم کمیته مرکزی ح. ک.ا.ش. نباید بدون اجازه خاص کمیته مرکزی به کسان دیگر داده شود. کاپی برداری از اینچنین اسناد و بازنویسی آن بطور قطعی ممنوع است. رفقایی که برایشان سند ارسال گردیده باید آنرا پس از مطالعه با درج تاریخ امضا نمایند.

 

۲۱-ای. ی. ان. د.

مربوط بند ۴۷ پروتوکول شماره ۱۵۲

اشد محرم

ک.م. ح. ک. ا. ش.

پیرامون کمک اضافی به جمهوری افغانستان در ماههای اپریل – می ۱۹۸۹

 

اوضاع سیاسی نظامی در افغانستان كماكان بغرنج است. فاکتور اصلی مؤثر در این امر در حال کنونی جنگهای حومه جلال آباد است. از ۶ مارچ ۱۹۸۹ باینسو نیروهای مسلح جمهوری افغانستان نبردهای شدیدی را در اینجا پیش میبرند. تلاش اپوزیسیون برای اشغال جلال آباد و استقرار سریع “حکومت انتقالی” در آنجا به شکست انجامید. به مواضع و امکانات شورشیان ضربات هوایی و توپچی وارد می شود . ضربات راکتی و استفاده از دستگاههای سیار – ریاکتیف و آتشزای نوع “شميل” در برابر اشرار تأثیر بسزایی دارند. همچنان در مناطق دیگر کشور در برابر اپوزیسیون بطور مؤفقانه آمادگی گرفته می شود. فشارهای فزاینده مسلح بالای رژیم از سوی اپوزیسیون و کمک مداوم پاکستان و ایالات متحده به ضد انقلاب، اتحاد شوروی را وامیدارد تا به جمهوری افغانستان کمک گسترده تر نماید.

کمک بموقع و اضافی اتحاد شوروی که مطابق مصوبات ک.م. ح. ک.ا.ش. مؤرخ ۱۲ مارچ ۱۹۸۹ (پ ۲۳/ ۱۴۹ وپ ۲۴ / ۱۴۹ ) صورت گرفتند، نقش مؤثری را در امر ایجاد شرایط برای تحکیم موضع حاکمیت دولتی بازی نمودند.

برای جمهوری افغانستان از طريق “پل هوایی” مطمئن بوسیله نیروهای ترانسپورت نظامی هوایی به کابل تخنیک حربی، اسلحه، مهمات و مواد لازمی دیگر انتقال یافته و منجمله در ماه مارچ ۱۹۸۹، ۴ دستگاه پرتاب راکتهای اوپراتیفی- تاکتیکی ار -۱۷، ۲۱۵۰تا دستگاه سیار – ریاکتیف و آتشزای نوع “شميل”، مهمات هوایی و توپچی آتشزا و حجیم شونده، ۴۴ عدد راکت اوپراتیفی- تاکتیکی و وسایل احتراقی مربوطۀ آنان، بیش از ۶۰۰ تن موادی سوخت طيارات، وسایل انجنیری و مواد لازمی برای ساختمان کمربند دفاعی اطراف کابل و بیش از ۲ هزار تن آرد تحویل داده شدند.

بنا به درخواست رهبری جمهوری افغانستان ۲۴ فروند هواپیما به آنان داده شده است. برعلاوه در قسمت ترمیم تسلیحات و وسایط حربی گارد خاص، بهبود و جابجایی وسایل رادیوتخنیکی در میدان هوایی کابل و در امر ایجاد سیستم دفاعی کابل نیز کمک صورت گرفته است. بتاریخ ۱۶ مارچ ۱۹۸۹ قطارهای مشترک موتری افغان ـ شوروی ایجاد گردیدند که تا پایان مارچ ۱۹۸۹ توانستند سه بار از حیرتان به پلخمری بروند. راننده های شوروی – داوطلب توانستند ۱۲۰۰ تن مواد مورد ضرورت مردم را انتقال دهند.

مگر اوضاع بميان آمده در افغانستان گسترش کمکهای نظامی و اقتصادی را میطلبد. پیش بینی می گردد که تا ماههای اپریل – می ۱۹۸۹ میتوان با چنین مرامی به کمکها ادامه داد. از جمله:

به انتقال تخنیک حربی، اسلحه، مهمات و مواد دیگر را به کابل از راه “پل هوایی” تا ۱ می ۱۹۸۹ عملی نموده، بدین منظور باید از نیروی ترانسپورت هوایی وزارت دفاع و از می ۱۹۸۹ بعد از هواپیماهای وزارت ترانسپورت هوایی ملکی اتحاد شوروی استفاده کرد.

به جانب افغانی توصیه گردد تا در اسرع زمان امنیت تردد قطارهای موتری در شاهراه حیرتان- پلخمری را با محموله های مورد ضرورت عامه و اردو تأمین نماید. با درنظر داشت تقاضای رئیس جمهور نجیب الله و نادرست بودن طرح انتقال محموله ها توسط راننده های شوروی از طریق سالنگ به طرف افغانی پیشنهاد گردد به مؤسسه افسوتر بسپارد تا ۵۰۰ عراده موتر را که به قطارهای مختلط افغان – شوروی اختصاص یافته با راننده های افغانی تکمیل نموده و آنها را در انتقال محموله ها از حیرتان به کابل استفاده نماید. در ضمن حقوق راننده های شرکت مختلط افسوتر را باید ۲۰ هزار افغانی در ماه تعیین کرد. در هنگام انتقال مهمات مقدار تنخواه را دو برابر باید کرد. معقول خواهد بود، حقوق این راننده ها از حساب جانب شوروی پرداخته شود. برعلاوه به جانب افغانی توصیه گردد که برای انتقال اموال تجار و محموله های مورد ضرورت مردم فعالانه از مالكان ترانسپورت خصوصی استفاده کنند. همچنان تولید کلاهک های عادی به راکتهای ار-۱۷ را باید ادامه داد. در ماه اپریل ۱۹۸۹ به تولید ۴ کلاهک در روز توسط صنایع مربوطه باید دست یازید. تولید دوباره راکتهای انتقال دهنده برای دستگاههای ار- ۱۷ از نگاه اقتصادی معقول نیست، چون امکان تحویلدهی آنها با در نظر داشت تغيير آنان بشكل صادراتی توسط صنایع مربوطه از حساب ذخایر وزارت دفاع اتحاد شوروی ممکن است.

مطابق فیصله های اتخاذ شده باید در ماههای اپریل – می ۱۹۸۹ به تحویلدهی بموقع کالاهای ویژه به سوی افغانی ادامه داد. وزارت دفاع اتحاد شوروی باید پیرامون مواعد تحویلدهی تانکها، تربیه عمله آنها در مرکز آموزشی ۷۲۰ حوزه نظامی ترکستان و رساندن آنها به محلات مربوطه توافقات لازمی را انجام دهد. در جریان هفت روز مسئله خواسته های اضافی جانب افغانی را باید بررسی کرد.

در این مورد به تجهیزات مدافعه هوایی، کشف و باید استفاده مؤثر از مهمات توجه ویژه را مبذول داشت. وزارت روابط اقتصادی خارجی اتحاد شوروی باید گسیل کالاهای ویژه را که بطور اضافی خارج از فیصله های اتخاذ شده تحویل داده میشوند، تنظیم نماید.

کمک به نیروهای مسلح جمهوری افغانستان در امر پرورش کادرها را باید ادامه داد. تا ماه می ۱۹۸۹ در مرکز آموزشی ۷۲۰ حوزه نظامی ترکستان پرورش نخستین دسته اداره کننده راکتهای ار- ۱۷ (بتعداد ۱۶۳ نفر) پایان مییابد. از تاریخ ۳ اپریل ۱۹۸۹ در این مرکز پرورش دسته اداره کننده دوم راکتهای ار-۱۷ (بتعداد ۲۶۰ نفر)، قوماندانان غندها، تولي ها و عمله تانکها (بتعداد ۴۴۰ نفر) و متخصصان امور ترمیم (بتعداد ۲۰۰ تن) آغاز میشود. همچنان کمک به تربیه پیلوتهای ماهر و باز آموزشی پیلوتهای هواپیماهای سو- ۷ به سو- ۲۲ پیشبینی می شود.

همچنان به جمهوری افغانستان در امر ترمیم تخنیک محاربوی، در سازماندهی ترافیک هوایی در میدان هوایی کابل، در آموزش تخنیک حربی و اسلحه جدید و ایجاد سیستم دفاع از محلات مهم کمک مستقیم صورت میگیرد. عملی نمودن این امور با سفرهای کاری اضافی کارشناسان نظامی شوروی به افغانستان مرتبط اند. در زمان کنونی ۱۰۲ تن متخصص اتحاد شوروی در افغانستان هستند. مگر جانب افغانی به درخواست هایش پیرامون گسیل مشاوران در عرصه های گونه گون ادامه میدهد. با درنظر داشت این درخواستها معقول خواهد بود به وزارت دفاع اتحاد شوروی اجازه داده شود تا مطابق اوضاع بمیان آمده کارشناسان نظامی شوروی را به جمهوری افغانستان طور خدمتی و تعویضی بفرستد. در این خصوص باید خاطر نشان گردد که در یک نوبت نباید بیش از ۱۱۰ تن در افغانستان مشغول کار باشند .

در نهایت اقدامات برنامه ریزی شده برای کمک اضافی به جمهوری افغانستان در ماههای اپریل – می ۱۹۸۹ باید به تحكيم مواضع حاکمیت دولتی در افغانستان بیانجامد.

ال. زایکوف، و. چبریکوف، ای. شواردنادزه، آ. یاکوولف، د. يازوف، و. کریوچكوف ۲۲ ای. آ.، ز. ام. ن.د.، و. ک.