درپشت هر جیغ یک دروغ خوابیده است

 نوشته ی : فروغی

       دیروزدریکی از رسانه های مشهورآلمانی درپای عکسی از دونالد ترامپ رییس جمهورامریکا نوشته بودند : « این مردهرقدر زیاد گپ بزند ، زیاد دروغ می گوید . »

        در شرح عکس ، این نکته اضافه شده بود که دونالد ترامپ از زمان بقدرت رسیدن تا کنون به گونه ی متوسط درهرروز ، هشت دروغ گفته است . و به دلیل انتخابات میان دوره ای امریکا ، سلسله ی دروغ پردازی هایش درین اواخر قوس صعودی می پیماید .

       وقتی این نکته را درباره ی دروغ پراگنی های رییس جمهور ترامپ خواندم ، گزافه ها و دروغ پراگنی های رییس جمهورغنی به یادم آمد که با جیغ و فریاد ، گاهی لاله های سرقت شده ی ما را ازهالند برمی گرداند  و زمانی در پنجسال ، کل کشور را صاحب برق می سازد .

       رییس جمهورغنی که آرزو دارند برای به سر رساندن کارهای نا تمام شان ، پنجسال دیگردر قدرت بمانند ، حالا با سفرهای پیهم تبلیغاتی درولایات ، ازافتتاح یک سب استیشن برق یا گذاشتن سنگ تهداب یک عمارت ساده که کار زیردستان شان است ، سوء استفاده نموده  ، درهرمجلس ومحفل بازهم وعده میدهند و بازهم گزافه میگویند ــ همانند وعده های تحقق نیافتنی که به اهالی غزنی ، کندز ، هلمند و قندهار… داده اند .

      ایشان این وعده های میان تهی را در حالی به اهالی ساده دل و لایات می دهند  که ” سیگار ” سازمان بازرسی معتبرامریکایی و شخص جیمزمتیس وزیردفاع امریکا با صراحت اعلام داشته اند که ، طی چهارسال اخیر درافغانستان ، فساد و بی ثباتی بیشتر و گسترده تر شده ، ساحه ی نفوذ دولت ، شانزده در صد کاهش یافته و هرماه صدها سربازافغان به قتل میرسند .

     جناب رییس جمهورغنی که با این خرده گیری های حامیان امریکایی شان عدت و آشنایی دارند ، بی توجه به آن ، به دروغ های شاخدار، وعده های بی بنیاد و جیغ های بلند تراز پیش شان ، ادامه داده ، میخواهند کرسی ریاست جمهوری را ، پنج سال دیگر برای کارهای ناتمام شان در اختیارداشته باشند .

     ناظران سخنرانی ها و کردارهای هردو رییس جمهور به این باوراند که : همانگونه که دونالد ترامپ هرقدر زیاد گپ بزند زیاد دروغ میگوید ؛ رییس جمهورما هم هرقدر بیشتر جیغ می کشد ، به همان اندازه ازحقیقت دورتر می شود .