درباره جریدۀ خلق

نخستین شماره جریدۀ خلق، ناشر افکار دموکراتیک خلق بتاریخ 22 حمل سال 1345برابر با 11 اپریل سال 1966 نشر گردید. صاحب امتیاز آن نورمحمد تره کی ومدیرمسئول آن محمد حسن بارق شفیعی بود وبا طبع حروفی در چهار صفحه در مطبعه دولتی کابل چاپ وبه قیمت دو افغانی توزیع میشد.

شماره اول و دوم جریدۀ خلق ( به شکل یکجا) وقف مرام دموکراتیک خلق گردیده وبه زبانهای پشتو ودری زیر عنوان “بخاطر رنجهای بیکران خلقهای ستمدیدۀ افغانستان” در هشت صفحه چاپ گردیده است. در شماره سوم تا پنجم دوبخش مضمون مفصل زیر عنوان “وسایل و راه های که آرمانهای خلقهای ستمدیده افغانستان و مرام دموکراتیک خلق را به پیروزی میرساند” به  قلم ببرک [کارمل] عضو ولسی جرگه نشر گردیده که در واقعیت امر توضیح وتفسیر مرام دموکراتیک خلق بوده است. متأسفانه بخش سوم این مضمون، نسبت مصادره شدن جریده ناتمام باقیمانده است.

جریدۀ خلق تنها شش شماره اقبال نشر یافت ودر جریان نشر این شش شماره نیز فشارهای گوناگونی بر متصدیان جریده وارد میگردید؛ چنانچه در شماره ششم جریده طی مصاحبه با عنوان “خلق از خود دفاع میکند”  به سلسله ی از اتهاماتی واهی و خیالی  مراجع و افراد مفتن جواب داده شده است؛ اما کجا بود چشم بینا و گوش شنوا. جریدۀ خلق بعد از شماره ششم مصادره و حق نشر آن سلب گردید.

صفحه انترنیتی راه پرچم افتخار دارد تا با پخش مجدد کلکسیون جریده خلق، زمینه رابرای دسترسی  بیشتر پژوهندگان تاریخ نهضت مبارزات وطن  مساعد میسازد.

 ق. آسمایی