خطاب به اشرف غنی احمدزی

اى اشرف(!) ای محیل و مکار
ابناى وطن دگر ميازار
اين مردم خوار و زار و مظلوم
از خواب خوشش گشته بيزار
هر روز غم و رنج و مصيبت
هر گاه جنايت است و كشتار
شرمی بکن و كمى تعمق
بگذر ز چنين سياست و كار
اقوام وطن برادر هستند
تبعييض مكن تو اى ستمگار!
با تاجيك و پشتون و هزاره
با اوزبيك و يا بلوچ و تاتار
يكسان ببين به هر يكى شان
“ورور” و “برادر” اند و بيرار
ترجيح مده زبان، كه روزى
تاريخ کشدت به پايه ی دار
بشنو تو فغان و درد مردم
در قهر خدا شوى گرفتار
زبير واعظى