حنیف اتمر ؛ مهره تاثیرگذار برای جریان های سیاسی در انتخابات

 

پس از انتخابات پارلمانی کمیسیون انتخابات گفته است که آمادگی ها برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را نیز آغاز کرده اند تا این انتخابات در زمان تعین شده یی آن برگزار شود. کمیسیون انتخابات گفته است که انتخابات ریاست جمهوری را در ماه حمل سال آینده خورشیدی برگزار می‌کند.

تیم‌های سیاسی از هم اکنون برای رقابت در انتخابات آماده می‌شوند اما موردی که زیاد قابل درک است این است که در انتخابات آینده کسی باید منحیث کاندید برای کرسی ریاست جمهوری انتخاب شود که با تیم حاکم به رهبری رییس جمهور غنی رقابت کند چون تیم حاکم از یک سو منابع کافی حکومتی را در دست دارد و از سوی دیگر تلاش خواهد کرد تا با راه اندازی تقلب سازمان یافته دو باره به کرسی قرار گیرد.

با این حال تیم رقیب در برابر رییس جمهور غنی باید با قدرت داخل مبارزات انتخاباتی شود تا از یک سوی کاندید فعال و مناسب را انتخاب کند و از سوی دیگر حمایت مردم و جهانی را با خود داشته باشد تا بتوانند در این مبارزه نفس گیر کامیاب میدان شود.

جریان های سیاسی مخالف حکومت نیز میدانند که رقابت در برابر تیم ارگ نیاز به تلاش های جدی و طرح های اثر گذار دارد و از اکنون که پنج ماه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده است در تلاش انتخاب یک کاندید قدرتمند اند که این کاندید بتواند در انتخابات ماه حمل سال آینده موثر واقع شود.

برخی منابع می گویند جریان سیاسی اکنون زیاد مشغول رایزنی اند تا روی یک نامزد مشخص و واحد به تفاهم برسند و بیشتر این جریان ها حنیف اتمر مشاور پیشین شورای امنیت ملی را برای نامزدی در کرسی ریاست جمهور پیشنهاد کرده اند و تا اکنون شمار زیاد به این تصمیم تفاهم کرده اند.

این جریان های سیاسی باور دارند که با انتخاب حنیف اتمر به حیث نامزد ریاست جمهور برای تیم انتخاباتی شان می توانند از چند لحاظ به کامیابی دست یابند.

نخست این جریان باور دارند کسی به کرسی ریاست جمهور انتخاب شود که از حمایت کشور های جهان برخوردار باشد این احزاب میدانند که اقای اتمر در زمان ماموریت اش در کرسی های متفاوت حکومتی رضایت کشور های خارجی را بدست آورده بود و آن مدیریت سالم و مصرف پول های کمکی در بخش های موثر گفته می شود و اکنون نیز جهان از رییس جمهوری حمایت خواهد کرد که کمک های جهانی برای حل چالش های افغانستان سودمند مصرف شود.

در میان کشور های جهان نقش کشور های منطقه در ثبات افغانستان نیز اثر گذار است به باور جریان های سیاسی نقش اقای اتمر در روابط با کشور های منطقه سودمند بوده است و وی می تواند در آینده برای حل چالش های به وجود آمده تاثیرگذار باشد.

در لحاظ مدیریتی نیز توانایی اقای اتمر در وزارت های معارف ، انکشاف دهات و مشاوریت شورای امنیت قابل قبول گفته می شود و این تجارت می تواند در آینده کشور سودمند واقع شود و جریان های سیاسی نیز می خواهند که فردی در تیم انتخاباتی شان شامل شود که از توانمندی مدیریتی برخوردار باشد.

بحث سازمان های حقوق بشری نیز یک موضوع مهم در انتخاب کاندید برای ریاست جمهوری است و این جریان های تلاش می کنند فردی در این کرسی قرار گیرد که متم به جنایات بشری در چهار دهه جند افغانستان نباشد.  

در این زمینه نیز حنیف اتمر در چند سال ماموریت اش با هیچ گروهی وابسته نبوده که مرتبط با گروه های باشد که متهم به جنایات بشری اند و وی نیز در این مدت هیچ قضیه جرمی ندارد .

در نهایت چانه زنی جریان های سیاسی این را نشان میدهد که انتخاب نهایی آنها کسی جز اقای اتمر نخواهد بود و این انتخاب می تواند این جریان های را به حاکمیت کشور بکشاند و رهبری حکومت توسط این فرد که سبب می شود تا کشور به سوی ثبات کشانیده شود.

 

 

اشکار توانا