جوانان ظرفیت وقشر اساسی کشور است

مصطفی شیرزاد

یکی از راه های پیشرفت وترقی کشورها سرمایه گزاری بر روی جوانان ونسل های آینده میباشد. نسل جوان به عنوان نیروی فعال ومتحرک، پر تلاش وبا احساس میتواند نقش خوبی در پیشرفت یک جامعه را داشته باشد. جوانان در هر جامعه نقش اساسی وتعین کننده امور، ونیروی نایاب را تشکیل میدهد. در جوامع بشری از جوانان به عنوان ستون فقرات جامعه، نیروی ذخیره آینده، چرخش اقتصاد یک کشور، آینده نگر، نیروهای فعال وگنجینه ملی جامعه یاد شده است. به همین دلیل بیشتر جوامع انسانی مشتاق سرمایه گزاری بالای این قشر میباشد که چنین چیزی در جامعه ما خیلی کمرنگ بوده، وبالای این طبقه توجه لازم صورت نگرفته است. محمد حنیف اتمر مشاور پشین شورای امنیت ملی کشور، یکی از سیاست مداران ورزیده، وکار فهم کشور است که در این اواخر شهرت وی سر زبان ها شده است، آقای اتمر مدت چهار سال که به عنوان مشاور شورای امنت ملی کشور، وهمچنان در حکومت گذشته هم رهبری وزارت های انکشاف دهات، معارف ووزارت داخله را بدوش داشت، با مدیریت قوی اش توانست آن اداره ها را به یک اداره کاررا تبدیل کرده ودر بخش اشتغالزای جوانان زیاد کار نموده، شماری از جوانان را در پست های مختلف دولتی با کار گماشته واز نیروی آنها به خوب ولازم استفاده کرد. آقای اتمر هم چنان روابط اش را با قشر های مختلف جامعه خصوصن با جوانان گسترده تر ساخته ودر این زمینه دستاورد های خوبی از خود داشته است. کار کرد های وی در روز های پسین برای مردم افغانستان قابل چشم گیر است. او همیشه روی منافع ملی کشور فکر میکند. آقای اتمر در تارخ سه سنبله سال جاری که از مشاوریت شورای امنیت ملی کناره گیری کرد. او همچنان دلیل کناره گیری اش از حکومت را اختلاف های جدی با رهبری حکومت، روی تامین امنیت کشور ، حکومت داری خوب وبرگزاری انتخابات عنوان نموده است. ودر این اواخر دید وبازدید هایش را با تمام اقشار مختلف کشور خصوصن با جوانان افزایش داد. آقای اتمر دو روز پیش از این در منزل مسکونی اش با شماری از جوانان ولایت های شمالشرقی کشور دیدار نموده، ودر این دیدار روی وضعیت جاری در افغانستان وهمچنان روی مشکلات آنها صحبت کرده گفت که قشر جوان ظرفیت اساسی بشری موجود در کشور را تشکیل داده ومشارکت شان در روند های ملی وسیاسی، احساس عمیق وابستگی وتعهد آنان را نسبت به مسایل بزرگ کشور نشان میدهد. اتمر جوانان را الگوی خوب برای پیشرفت وآبادانی کشور یاد نموده از تمام جوانان افغانستان خواست در تمام بخش های از جامعه سهم فعال وگسترده داشته باشند. آقای اتمر همچنان چندی قبل که با جوانان ولایت های مختلف کشور دیدار داشته گفته بود که جوانان مالکان امروز وفردای افغانستان بوده، تمام مسولیت های فعلی وآینده کشور را به دست همین جوانادن دلیر کشور میباشد. وآنها با استفاده از مشوره بزرگان برای چالش های موجود در کشور نقطه پایان بدهد. جوانان کشور همچنان از سیاست های نرم وسیر علمی حنیف اتمر علاقه مندی نشان داده وعده نموده اند، که از تمام برنامه های وی حمایت نموده از برنامه های آینده شان که به خیر وصلاح کشور است همکاری میکند.

محمد حنیف اتمر مشاور پشین شورای امنیت ملی کشور همچنان در اول عقرب سال جاری هم با شماری از باشنده گان کابل، لوگر، پکتیا وخوست در منزل اش دیدار نموده روی وضعیت جاری تبادل نظر نمود، در با ه انتخابات پارلمانی که در 32 ولایت کشور برگزار شد آن را یک پروسه ملی وموفق در کشور دانست، آقای اتمر همچنان از نیروهای امنیتی کشور که در روز انتخابات بخاطر تامین امنیت مراکز رای دهی تلاش همه جانبه  نموده اند را قدردانی نموده افزود که ملت شریف افغانستان بار دیگر با حضور گسترده شان در انتخابات پارلمانی ثابت ساختند که هیچ وقت به دشمنان قسم خورده افغانستان که سالها است از مردم قربانی میگرد سر تسلیم فرو نخواهد برده و با شجاعت کامل شان در انتخابات مجلس نماینده گان، به خاطر تعین نماینده دلخواه شان سهیم شدند اتمر همچنان امیدواری کرد که با این انتخابات، کشور مان به صلح وآرامی دایمی دست پیدا کند. در ضمن باشنده گان این ولایت از تلاش ها وزحمات آقای حنیف اتمر را در عرصه خدمت گزاری برای مردم افغانستان را ستوده از برنامه های آینده ایشان حمایت همه جانبه ای شان را اعلام نمودند.