سخنی چند برچرند گويی ها و دروغ پراگنی های توهين…

عبدالواحد فيضی (پيرامون تأسيس حزب دموکراتيک خلق افغانستان وسقوط حکومت جمهوری…

جرگۀ طالبان

رسول پویان جرگۀ طالـب بـرای سـر بـریـدن دایر است چونکه درکشتار مظلومان…

هر ذرهء خاکت وطن!

امین الله مفکر امینی 2022-40-07 ای مـیـهن زیبـــا، ای مٌلــک نیاکــــانم خاک…

نشست عالمان یا کوبیدن آخرین میخ بر دریچهء آرزو های…

نویسنده: مهرالدین مشید در حاشیهء نشست بی معنا و استخباراتی عالمان…

سیاست، علم و هنر مبارزه طبقاتی برای ایجاد بهشتی سکولار…

آرام بختیاری زندگی گلی است که در عشق ریشه دارد. سیاست یعنی…

جرگه ی مردانه ی طالبان ، افغانستان را بیشتردرباتلاق غرق…

     نوشته ی : اسماعیل فروغی      طالبان مطابق نقشه ی…

تصفیهء قومی مرحلهء دوم جنگ آی اس آی در شمال…

نویسنده: مهرالدین مشید پس از تمرد مولوی مهدی یکی از فرماندهان…

سخنی چند برچرند گويی ها و دروغ پراگنی های توهين…

عبدالواحد فيضی (پيرامون تأسيس حزب دموکراتيک خلق افغانستان وسقوط حکومت جمهوری…

نوای اهالی زمین لرزهء پکتیکا!

امین الله مفکر امینی 2022-24-06! زخـــم دیگری زد بر پیکرما، زمین…

گزیده‌هایی از مقالهٔ لنین دربارهٔ «امپریالیسم و نفاق در سوسیالیسم»

برگرفته از : مجموعه آثار لنین به زبان انگلیسی، جلد ۲۳،…

زمانه ما

نوشته نذير ظفر زنده گى بر خلق زندان گشته است عمر ها …

مشکل زبان در تعریف "ملت و خلق".

آرام بختیاری ملت شامل خلق هاست، یا برعکس؟  آیا خلق و ملت…

ترجمه داستان «کفش‌های خوشبختی»

نویسنده «هانس کریستیان آندرسن»؛ مترجم «اسماعیل پورکاظم» 1- سرآغاز: جشن بسیار بزرگی…

استبداد قومی طالب

رسول پویان بــرو طـالـب مــده آزار ما را مکن ازقوم و دین…

روز وصل

 نوشته نذير ظفر  ميرسد روزيكه بگشايي نظر بر سوى دوست من يقين دارم معطر ميشوى از بوى دوست از خوشى خود را كنى گم مست در آغوش او بهتر از خلد برين  باشد   برايت كوى دوست كوثر  و    ساقى    و  جنت از طرب يادت رود لذتى   ايد   برايت    جانفزا    از روى دوست تار و   پودت   نغمهِ   عشرت   نوازد    بيكران  از  نوازش  هاى دل    انگيز در پهلوى دوست  دست   اقبالت   ظفر گيرد به   لطف   كردگار تاشوى  خوشبخت دايم از رخ نيكوى دوست

به‌مناسبت سالگرد اعدام سعيد سلطانپور، شاعر انقلابی!

بهرام رحمانی bahram.rehmani@gmail.com  از آغاز برقراری حکومت اسلامی ایران، سانسور و اختناق،…

مقاومت یا قیام آزاد یبخش ملی ؟

     نوشته ی : اسماعیل فروغی      اینکه طالبان یک گروه تندروِدینی ،…

سخنی چند برچرند گويی ها و دروغ پراگنی های توهين…

عبدالواحد فيضی (پيرامون تأسيس حزب دموکراتيک خلق افغانستان وسقوط حکومت جمهوری…

جغرافیای نظامی مقاومت؛ تمامیت خواهی طالبان و باغی خواندن مخالفان

نویسنده: مهرالدین مشیدجبههء مقاومت نمادی از خشم مردم افغانستان در…

تحریف آیات و جو سازی دروغین در بینش‌های اسلامی

قسمت اول طالبان با عنوان امارت اسلامی ، نظامی قومگرا در…

«
»

جهان پرآشوب

رسول پویان

جهـان نه خانۀ امن و نه جای مصون است

چوجنگلی که درآن زور،نظم وقانون است

قـرار و وعــده و پـیـمـان فـتـاده از رونـق

نه اعتبار به اسناد و متن و مضمون است

حـقــوق و حــق ملـل را ســتم کـنـد تعیـین

ضعـیـف لقـمــۀ خــامِ دد و دیـوِ دون است

ز سازمان ملل جسم مـرده یی بـاقی اسـت

همه حقوق و قوانین به خاک مدفـون است

بـشـر بـه عـهــد قــرون مـیــانـه بـر گـردد

پیام مذهب و سـرمایـه مکر و افسون است

قلم شکـست و لبان را به دشـنه می دوزنـد

جهان پرآشوب و حال بشـر دگرگون است

به هرطرف نگری جوروظلم و بیداد است

دوبـاره دورۀ شــداد و عـهــد قـارون است

تـو گـویی صلح شـده مثــل جـنّ و بسم الله

زبسکه درهمـه جاسیل وحشت وخون است

شـقایـق و گل سـوری و لاله پـرپـر گشـت

تمام دشت و ده وشهر وجلگه گلگون است

دعـا و دارو و درمـان نـتـیـجـه یی نـدهــد

از آن که زخم نظام جهان سراطـون است

جهان عـرصۀ بحـران و یکّه تازی نیست

بـه دام عــدۀ سود جو بشر محـزون است

به دسـت کیست مگر این تجارت تریاک؟

بـرای مــردم بی چـاره درد افـیــون است

پیام نفـرت و نفـریـن و وحشـت و افـراط

دروغ وتوطئه و شرّ و جورِ افزون است

خـدا دوبـاره مَلَک را مگـر دهــد دسـتور

چرا که خیل فـرشـتـه اسیر ملـعـون است

اگــر بـه پـا بـشــود جـنــگ سـوّم دنـیـــا

اتم هـزار بار بتر از بلای طاعـون است

ز کـشته پـشـته کند جنگ در هـمه عـالـم

حساب آن بـه خدا از شماره بیرون است

بـه انـهــدام تـمــدن چــرا کـنـنـد کـوشـش

چوگنج تجربه درقلب جمله مسکون است

به زیـر سـقـف گـشـاد تمدن از هـر رنگ

چونقش قالی زربافت وه چه موزون است

بسـاط نفـرت و آزار و کـیـنـه و تبعـیـض

به دست اهـل تمدن ز ریشه باژگون است

پـری اگـر شکـنـد شـیشــه و طلـســم دیــو

جهان به همت عشـق و خرد مدیـون است

فـرات و سـند و کارون و نیل تنـها نیسـت

که رود زرد وولگا وگنگ وجیحون است

کهن مسیریکه شرق رابه غرب دهد پیوند

بـه لطـف عقل و تمدن همیشه مأمون است

زهـی که شــرق بُــوَد مـرکــز تمــدن هـا

چودل به دانش و مهر و هنر مفتون است

جهــان کهـنـۀ مـا نـظـم تـازه می خـواهـد

که چون تعادل قطبین نظام مـوزون است

امید شرق وجنوب و شمال وغرب جهان

به هـمدلی و تفاهـم و صلح همگون است

13/4/2022