اسلام سیاسی و ناکارامدی و شکست آن در جهان اسلام

نویسنده: مهرالدین مشید اسلام سیاسی کمونیسم را به موزۀ تاریخ برد؛…

تاریخ فلسفه غرب در منابع چپ و لیبرال 

آرام بختیاری سیر اندیشه فلسفی در شرق و غرب.  واژه فلسفه، مفهومی…

مفهوم شناسی جهاد اسلامی، در مبانی سیاست مدرن

بند ظواهر و احکام بیدون حکمت و تزریق آن در…

دین و دربار در 5 هزار سال پیش- ایلام

 دکتر بیژن باران فرهنگ در باورهای شفاهی و اقلام هنری در…

سلامنامه

نوشته نذیر ظفر 23/23/01 ز مـــــــن به جــــــمله…

افغانستان به مثابه یک سیاه‌چاله‌ی جیوپولتیک

بر اساس تعریف دانشنامه‌ها، سیاه‌چاله (به انگلیسی Blackhole ) ناحیه…

خاموشی پیش از توفان و پیچیده گی اوضاع سیاسی افغانستان

نویسنده: مهرالدین مشید جنگ های نیابتی و دیپلوماسی نیابتی و شکننده…

داستان «هدیه»

نویسنده «آناند ویشنو پراکاش»؛ مترجم «گیتا بختیاری» نم نم باران روی…

دشمن زن

رسول پویان نظام ظـلم و سـتم پایـدار نخواهد بود ترورووحشت تان برقرارنخواهد…

وطن

آتش زده خصم لانه‌ای من میسوزد ازین کاشانه‌ای من تا چند کشم…

فیسبوک چلونکی های دیروزهمه به طالبان پیوسته اند

   نوشته ی : اسماعیل فروغی       اصطلاح فیسبوک چلوونکی…

پیرئ

نوشته نذیر ظفر 23/18/01 همــه دلــــــــگیر اند از آوان پیری نگردد…

فلسفه کمونیستی،- دین، ایدئولوژی، جهانبینی، یا مکتب رهایی بخش؟

آرام بختیاری فلسفه کمونیستی برای آنارشیست ها و نسل های برباد…

چرا نظام سیاسی دهه‌ی شصت در افغانستان مؤفق و نظام…

نوشته‌ی محمدعثمان نجیب من در این نوشته‌ی کوتاه تنها به یک…

وجه تسمیه اوزبیک

اوزبیک از دو کلمه جداگانه تورکی ترکیب یافته است: اوز…

نجات افغانستان از شر تروریسم و یک جنگ نیابتی دیگر

نویسنده: مهرالدین مشید       طرح ها و راهکار ها و درازراۀ…

یاداشت

 نامه سر گشاده که از طرف  تعداداز  متخصصین  ، مدافعان افغانستان…

مسلط بودن قانون جنگل در مادر وطن ما

انجنیرفضل احمد افغان.               …

مام وطن

دوست دارم از دل و جان آنکه غمخوار وطن  یا که…

آیا افول امریکا قابل تصوراست؟

   نوشته ی : اسماعیل فروغی      ایالات متحده ی امریکا ازاولین سال‌های…

«
»

جهان پرآشوب

رسول پویان

جهـان نه خانۀ امن و نه جای مصون است

چوجنگلی که درآن زور،نظم وقانون است

قـرار و وعــده و پـیـمـان فـتـاده از رونـق

نه اعتبار به اسناد و متن و مضمون است

حـقــوق و حــق ملـل را ســتم کـنـد تعیـین

ضعـیـف لقـمــۀ خــامِ دد و دیـوِ دون است

ز سازمان ملل جسم مـرده یی بـاقی اسـت

همه حقوق و قوانین به خاک مدفـون است

بـشـر بـه عـهــد قــرون مـیــانـه بـر گـردد

پیام مذهب و سـرمایـه مکر و افسون است

قلم شکـست و لبان را به دشـنه می دوزنـد

جهان پرآشوب و حال بشـر دگرگون است

به هرطرف نگری جوروظلم و بیداد است

دوبـاره دورۀ شــداد و عـهــد قـارون است

تـو گـویی صلح شـده مثــل جـنّ و بسم الله

زبسکه درهمـه جاسیل وحشت وخون است

شـقایـق و گل سـوری و لاله پـرپـر گشـت

تمام دشت و ده وشهر وجلگه گلگون است

دعـا و دارو و درمـان نـتـیـجـه یی نـدهــد

از آن که زخم نظام جهان سراطـون است

جهان عـرصۀ بحـران و یکّه تازی نیست

بـه دام عــدۀ سود جو بشر محـزون است

به دسـت کیست مگر این تجارت تریاک؟

بـرای مــردم بی چـاره درد افـیــون است

پیام نفـرت و نفـریـن و وحشـت و افـراط

دروغ وتوطئه و شرّ و جورِ افزون است

خـدا دوبـاره مَلَک را مگـر دهــد دسـتور

چرا که خیل فـرشـتـه اسیر ملـعـون است

اگــر بـه پـا بـشــود جـنــگ سـوّم دنـیـــا

اتم هـزار بار بتر از بلای طاعـون است

ز کـشته پـشـته کند جنگ در هـمه عـالـم

حساب آن بـه خدا از شماره بیرون است

بـه انـهــدام تـمــدن چــرا کـنـنـد کـوشـش

چوگنج تجربه درقلب جمله مسکون است

به زیـر سـقـف گـشـاد تمدن از هـر رنگ

چونقش قالی زربافت وه چه موزون است

بسـاط نفـرت و آزار و کـیـنـه و تبعـیـض

به دست اهـل تمدن ز ریشه باژگون است

پـری اگـر شکـنـد شـیشــه و طلـســم دیــو

جهان به همت عشـق و خرد مدیـون است

فـرات و سـند و کارون و نیل تنـها نیسـت

که رود زرد وولگا وگنگ وجیحون است

کهن مسیریکه شرق رابه غرب دهد پیوند

بـه لطـف عقل و تمدن همیشه مأمون است

زهـی که شــرق بُــوَد مـرکــز تمــدن هـا

چودل به دانش و مهر و هنر مفتون است

جهــان کهـنـۀ مـا نـظـم تـازه می خـواهـد

که چون تعادل قطبین نظام مـوزون است

امید شرق وجنوب و شمال وغرب جهان

به هـمدلی و تفاهـم و صلح همگون است

13/4/2022