جهان خالی

رسول پویان

جهان ز جوشش افکار می شود خالی

ز هـوش مـردم هشیار می شود خالی

شعـور و فلسفه و فهم را به گور کنند

ز خـلــق تـازۀ آثـار مـی شــود خـالی

سـرود مـردۀ تاریک را بـه دل گویند

ز نـور زمـزمـۀ تـار می شــود خالی

سموم نفرت و نفرین جنگ می پاشند

ز آرزو دل افـگـار مـی شــود خـالی

چمن به بلبل خوشخوان میشود دوزخ

ز آب و دانه چو منقار می شود خالی

بـه یاد گلشـن دیـروز چشم گل گـریـد

چـرا که دامـن گلـزار می شـود خالی

طمع وحرص سرمایه تاکه افزونست

محیط خشکه و ابحـار می شود خالی

حـریـم خـانـه و بازار و دهکـده ناامن

محیط زیست به اشرار می شود خالی

چو شیخ و مفتی افراطیت به ممبر شد

زبـان ز جـذبــۀ گفـتـار می شود خالی

جهان به قبضۀ بیداد زور افراط است

ز اعـتــدالی و ابـرار می شــود خـالی

گوگل وگوشی وفیسبوک تا رباید ذهن

دل و دمـاغ ز اســرار می شـود خالی

ز دود و فضله و مردار چرخ سرمایه

زمـیــن ز پـاکی انـوار می شود خالی

زمیـن که ارث همـه نسلهای انسانست

مجـو اضافـه که انـبار می شـود خالی

مکـن سـتم از ایـن بیش بـر همه عالـم

که بانک دالر و اسعار می شود خالی

نـه روح مانـد و نـه خانـۀ طلایین ات

چـو جـسـم آدم بـیـمار می شـود خالی

کجاست قـدرت اسکندر وکی وجمشید

به لحظه ای همه دربارمی شود خالی

اگر بشر نخرد بعـد ازین سلاح جنگ

ز گـنـد اسـلحـه بازار می شــود خالی

به جای نفرت و نفرین گرنشیند عشق

جهـان ز کـینه و آزار می شـود خالی

بـرابـری و عـدالـت اگـر شـود جاری

غـرور دالـر و دیـنـار می شود خالی

اگرمهارشود چرس و الکل و تریاک

روان وجسم زاضرار می شود خالی

مزن طعنه به آوارگان که مهمان انـد

وگـرنه جـامعه از یار می شود خالی

به جای توطئه گرلطف و مهر بنشیند

جهان زوحشت وکشتارمی شود خالی

6/4/2019