جهاد ؟؟

 به مناسبت هشتم ثور
شرم    بادا    بر    مجاهد   ، خاینین    کشورم
اولین    ویرانگر   این   میهنی   چون   مادرم
آتش   اندر   خانه    و    بر  جان    آدم   ها    زدند
این   گروه   بی   خرد ، مزدور   کلدار   ودَرم
روز   جنگیدند   چون   سگهای    وحشی   هر   کدام
شب   چپاول    مینمودند   خانهء     اهل حرم
برده   با   خود   دختران   و   عزت   بس   خانه   را
از    برِ   « افشار» زیر   خیمه    های   پر    ز   غم
آن   گروهی   دیگری   اعراب   و با    سیاف   بود
طفلکانرا   از    ره ای   مکتب    ربوده   دَم    به   دَم
از   تجاوز   های   بس   تکرار ،  جان    داده    همه
هر   طرف   اجساد   شان افتاده   سر   بر   روی    هم
اجتهاد   شان   جفا   بر مردم   بیچاره  بود
لیک   هر   یک   رهبری  ، فرعون   و   نمرودی   نه    کم
مهرو ۲۸ اپریل ۲۰۱۷
درم ـــ درهم پول اعراب