جنگ برسرقدرت !

جنگ های تن به تن وجنگ های لفظی ، بین طرفداران دوکاندید ریاست جمهوری درکابل ، تا سرحد استعمال آلات وافزارجارحه ومجروح شدن تعدادی ازافراد جانبین که امروزدرمحوطه کمیسیون انتخابات صورت گرفت ، سخیف ترین عملیست دربرابرانتظار بی صبرانه مردم ازنتایج آرای شان درانتخاب رئیس جمهورمورد نظرهمه. ما خارج نشینان که درابتدا تعهد ظاهری هردوگروپ را با خوش بینی استقبال کردیم ، اینک با روبروشدن با چنین اعمال نا شایست ، عمیقا نا امیدومایوس می شویم وراه گریزی هم نداریم جزاینکه به طریقی صدای خود را با شکایت بلند کنیم :
گفتند کارها شده ، گفتم نمیشود
پایان ماجرا شده ، گفتم نمیشود
گفتند بازگربهء زاهد ، براستی
یکباره پارسا شده گفتم نمیشود
گفتند خوب وبد که بهم خورده بود ، باز
موزون وجابجا شده ، گفتم نمیشود
گفتند جنگ قوم به وحدت کشیده است
حق همه ادا شده ، گفتم نمیشود
گفتند راه صلح وصفا بازکرده اند
این جاده با صفا شده ، گفتم نمیشود
گفتند عهد وقول وقسم ، بین دوستان
بی روی وبی ریا شده ، گفتم نمیشود
گفتند دامن جدل وجنگ چیده شد
کاری به مدعا شده ، گفتم نمیشود
گفتند رسم دوستی ازسرگرفته شد
درد همه دوا شده ، گفتم نمیشود
گفتند رشوه خوارکشد دست ازفساد
این جمع با حیا شده ، گفتم نمیشود
گفتند طالبان دگرازجنگ بگذرند
ترسنده ازخدا شده ، گفتم نمیشود
گفتند مردمی که ( اسیر) عناد بود
ازاین بلارها شده ، گفتم نمیشود
گفتم نمیوشد ، زچه اصرارمیکنی؟؟
این کاربارها شده ، گفتم نمیشود
م.نسیم( اسیر)20اگست14ع ، فرانکفورت