جشن وطن !

              عزیزه عنایت 

                 بـازکجا جشن وطـن برای ما زنـده شود

                   کمپ زکمپ دیگــری روشن و بـالنده شود

                  نغمه وسازمطربـان تا بفلک رسد بگوش

                  ظاهــرخـوشنـوای مـا بـلبـل پـاینده شـود

                  پــرچـم آزادی مــا زآسمــان ســربکـشــد

                  کابـل پــرنشـاط مـا جشنی و زیـبـنـده شود

                  تک به تک اهـل وطن زشهروقریه هاوده

                  سـوی چمن سیرکنــان شاد وشتـابنده شـود

                  کـابـل زیبا همه شب پرزچراغ ونورعشق

                  همچو ستـاره جلــوه گـربـازدرخشنـده شود

                   دورشـود نـفـاق وکیـن همدلی وبهم قـریـن

                  دشمن دیـریـنـه ی ما زبــون وشرمنده شود

                  همــوطنم زجـان ودل بهـرنجــات این وطن

                  بــروی دشمـنـان مــا خـنجــربــرنــده شــود

                  زیــرنظـرآیـدم آن جشـن وچـراغــان وطــن

                  پـس زکجـا ایـن دلـم ازخـاطره هـا کنده شود

                  باز”عزیزه”درسرت این چه خیال وآرزوست

                  سیــرزمان را بـه عقب نیست که گردنده شود

                   29/12/2018 هالند