تکرار زنجیره ای سلاخی در افغانستان  

                      نوشته ی : فروغی

     هموطن ،  

      سلاخی خواهران و برادران ات هر روز  با قساوت تمام ادامه دارد .

    یکروز در دشت برچی کابل ، روز دیگر در ننگرهار ، هلمند ، تخار ، بدخشان ، بادغیس ،  غور ،  قندهار و کندز و امروز بازهم در شش درک کابل ( 29 کشته بشمول 9خبرنگار و 50 زخمی )

     سلسله ی این سلاخی ها همچنان ادامه خواهد یافت ؛ هرگاه تو برای دگرگونی و تغیرجدی کمرهمت نبندی . مطمئنم این سلاخی های پیهم ترا نیز به این باور رسانده است که این رژیم ناکاره و فاسد و رهبران نوکر صفت و لافوک آن نه توان تأمین امنیت و ثبات را دارند و نه نیت آن را .

     اگر توهنوزاتحادیه و سازمانی را نمی شناسی تا در سایه ی رهنمود های انسانی و شجاعانه ی آن ، همه باهم برای تامین امنیت ، عدالت و رفاه ، مبارزه و تلاش نمایید ؛ کم از کم این توان را داری که در انتخابات پارلمانی پیش رو، به دزدان و فاسدان نه بگویی.

    باوردارم حالا خودت هم می دانی که تنها راه نجات ما ازین همه مصایب ، اتفاق  و نه گفتن به کاندیدان رهبران و قوماندانان مولتی میلیونر و نماینده گان دیسانت شده های فاسد امریکا و غرب است .

     رهبران و قوماندانان مولتی میلیونر جهاد و دیسانت شده های امریکا و غرب که مسوولین اول این فجایع استند  ، ادامه ی قدرت و ثروت شان را در سایه ی ناامنی و بی اتفاقی من و تو جستجو مینمایند .

    اگر ما متفق بوده ، در اولین گام در انتخابات پیش رو به نماینده گانِ هر دو قماش ( از هر قوم و تباری که باشد )  نه بگوییم ،  رسالت ارزشمند تاریخی خودرا به انجام رسانده ایم .

      برای داشتن یک پارلمان پاک و پاکیزه ، به  مولتی میلیونران سودجو و دیسانت شده های امریکا و غرب یکسره باید نه گفت و به جای آنان به کاندیدان روشن اندیش ، مستقل و مردمی رای داد . در غیر آن ”  همین آش خواهد بود و همین کاسه . “
بازهم هزاره ها در کابل و شهر های دیگر سلاخی خواهند شد ، بازهم برادران و خواهران ننگرهاری ما شاهد سربریدن های بیشترِ فرزندان شان خواهند بود و بازهم هموطنان کندزی ، هلمندی ،  قندهاری ، تخاری ، بادغیسی …و بدخشانی ما شاهدان مرگ ، ویرانی و بی ثباتی بیشتر در شهرها و محلات شان خواهند بود .  فروغی