توجه ، توجه ، توجه (( کفن کشان وچپاولګران، غاصبين ، وقاتلين باز به جان تان با تفنګ و ډالر آمدند )؟؟

 مردم نه ترسين خدا با شما است وانتخاب با شمااست.  .
 مردم ، اي مردم ګوش وکله دارين يا نه ، مغز وچشم داريد يانه !
اګر دارين ويا اګر واقعا مي داشتين چرا درين ۴۰ سال يک دقيقه به فکر اين نه شدين که چرا ما مي جنګيم ، چرا يک ساعت فکر نه کردين که اين رهبران تنظيم هاي ۷ ګانه سوني و۸ ګانه شعيه ما را مثل نوکر ومزدور وغلام حلقه بګوش شان استعمال مي نمايند وچرا اين ها با فاميل هاي شان در قصر ها زندګي مي نمايند ودرموتر هاي ضد ګلوله وبا باديګارد ها مجهز در خاک بيګانه زندګي مفشن و اسوده دارند وشما را به نام اسلام در خطر است مجبور ساخته از خانه وقريه ولسوالي ولايت ووطن طان مجبور به محاجرت ساخته ودرين جا يعني در ( پاکستان وايران در زير افتاب سوزان بيدون آب صحي آشاميدني ونان بخور ونمير قروانه تحقير وتوهين اميز شما را وادار ساختند )، هموطن نه اسلام در خطر بود ، نه دين در خطر بود ، نه مذهب در خطر بود ، چيزي که در خطر بود ( زندګي خود وفاميلش را مي خواست اشرافي و لکس و آسوده بسازد وخودرا به مقام رياست جمهوري ، وزارت ، ولايت ، امريت ، قومانداني ، قاضي وڅارنوال بسازد وبرسانند )، و قصر ها وبلند منزل ها بسازند ، چرا کور وکر شدين ونه ديدين که چقدر دوست واشناي هاي تان ناحق به خاطر به قدرت رساندن ديګران کشته شدن ؟؟؟؟
همين ها براي اينکه ابدي در قدرت بمانند وبعد از خود شان فرزندان شان روساي جمهور ووزير ومعين ووالي شوند طالبها را سر اشغالګران سلاته ودر دشت ليلي ۲۵۰۰ نفر طالب را دسته جمعي نيمه زنده توسط تراکتور زير خاک ساختند و امروز با طالب هاي که توسط د شمال ټلواله (( حاجي محمد محقق – خليلي – اکبري – محسني – سيد منصور نادري – جنرال دوستم – برهان الدين رباني ورهبران جميعت “” احمدشاه مسعود ، يونس قانوني ، عبدالله عبدالله ، بسم الله محمدي ، ضيا مسعود ، امرالله صالح ، ولي مسعود، سياف ، اسماعيل خان هراتي  ))،  در تباني آمريکا توسط طيارات ” ب۵۲ و اف ۱۶ ، مهو ونابود ساختند تا امروز که ۱۸ سال از اشغال شان مي ګذرد به رحبري (( حامد کرزي رشوت خور ، جنګ سالار ، وطن فروش ، غاصب ، معامله ګر و اشرف غني و ډبل عبدالله ، خليلي ، محقق ، جنرال دوستم ، ګلبدين حکمتيار ،))، وطن ومردم بي دفاع کشور را در بدل دالر هاي از باد اورده شده به امريکا واشغالګران ناتو فروخت وهر کدام امروز چندين قصر ، ويلا ، بلند منزل و شهرک ها دارند وبه هزار ها جريب زمين را غصب نموده است ؟؟؟
خوب متوجه باشيد که کابل جان را کي ها تخريب کرد ، ۷۰۰۰۰ کابلي را کي ها کشت ، ۲۴۰۰۰۰ کابلي را کي ها محاجر ساخت – فابريکا دولتي به شمول فابريکات جنګلک ، و فابريکات شخصي و دولتي را کي ها چور وبعدا در داد وتخريب کرد – سرمايه ۳۰۰ مليارد دالري قواي مسلح که (( تفنګچه هاي دستي – تفنګ هاي ۳۰۳ بور انګليسي ، ۱۲ ټکه التموري – کارابين – پپشه  – کلاشنيکوف ها – کلکوف ها – ماشيندار هاي پيکا – ګورينوف – چهارميله ، داشکه – شيلکا – تانک هاي مدرن – زره پوشهاي مدرن – رادار – توپ هاي  دافع هوا – راکت هاي زمين به زمين وزمين به هوا ، لونا ، اورګان ، سکات ، هليکوپتر ها وطيارات جت و ترانسبورتي وبه تعداد ۴۰۰ عراده کاماز وغيره همه را همين هاي که در تيم “” اشرف غني – تيم داکتر عبدالله – تيم حنيف اتمر – تيم ګلبدين راکت يار – تيم احمد ولي مسعود “” جمع شدند به شمول معلم عطامحمد نور وجنرال دوستم را از ياد نه بريد وبراي اين ها که جنايت کاران جنګي هستند راي نه دهيد وهر کسي که به اين تيم ها راي مي دهند او هم جنايت کار است وسلام ؟؟؟؟؟