توافق امریکا با طالبان

                                                 نوشته ی : فروغی

        قرار معلوم بزودی توافقات پشت پرده میان زلمی خلیلزاد و گروه دهشت افگن طالبان برملا خواهد شد .

        این توافقات که باگذشتاندن ازهفت خان ( خوان ) رستم ، خیلی بزرگ ، با اهمیت و پیچیده تبلیغ شده است ، نه بسیار پیچیده است و نه بسیار بزرگ و با اهمیت .

        وقتی رییس جمهور و وزیرخارجه ی امریکا میگویند ، توافق با طالبان به معنای پایان جنگ در افغانستان نیست ، به خودی خود کم اهمیتی آن هویدا میگردد .

        و زمانی که امریکاییان درهفت دور مذاکرات فقط روی جدول خروج نظامیان امریکایی و تعهد طالبان مبنی بر جلوگیری از حملات تروریستی از افغانستان علیه امریکا پافشاری نموده ، خروج نظامیان شان را مشروط به این تعهد میدانند  ؛ عدم پیچیده گی این مذاکرات نیز روشن میشود .

       هرچند پیشبینی حوادثِ بغرنج آینده دشوار است ؛ اما واضحاً معامله و سازش در قطر ، طالبان را از نظر سیاسی تقویت بیشتر نموده ، زمینه ی بازگشت دوباره ی آنان را به قدرت مساعد تر می‌گرداند . و شکی هم وجودندارد که دوطرف در رابطه به چگونه گی مدغم شدن طالبان در قدرت و شاید حتا تشکیل حکومت موقت هم به تفاهم رسیده باشند .

        اینکه سرنوشت رییس جمهور و رییس اجراییه چگونه رقم خورده و چه کسی در رأس قدرت قرار خواهد گرفت هنوز معلوم نیست .

       موضعگیری قاطع هندوستان ، روسیه و تا حدودی هم ایران در قبال حکومت مشترک یا موقت ، میتواند نقش بزرگ و با اهمیتی در قبال مسأله حکومت موقت و انتخابات ریاست جمهوری افغانستان داشته باشد . زیرا نه روسیه ، نه هندوستان و نه ایران ، هیچکدام طرفدار برقراری کامل امارت اسلامی درافغانستان نیستند .

        قراین این را نیز نشان میدهد که امریکا ازافغانستان پا پس خواهد کشید ؛ اما همانگونه که رییس جمهور ترامپ گفته است جای سربازان شان را  نیروهای قوی اطلاعاتی – استخباراتی خواهند گرفت .

        فراموش نکنیم که در چنین وضعیت ناهنجار اتفاقات غیرقابل پیشبینی را هم نمیتوانیم از نظر دور نگه داریم .

        گروههای جهادی – تنظیمی چون جمعیت اسلامی ، شورای نظار ، حزب اسلامی ، وحدت اسلامی ، اتحاد اسلامی و جنبش اسلامی که میانه ی خوبی با طالبان ندارند ، و مردم افغانستان که همه از دایره ی سازش و معامله با طالبان دور مانده اند ، میتوانند در زیر چتر حمایتی قدرتهای خارجی چالش های جدیدی را به وجود آورند که به رنج و عذاب مردم افزوده شود .

       ترس از آن وجود دارد که مذاکرات سری و معامله های پشت پرده ی امریکا با طالبان و حامیان پاکستانی – قطری – سعودی آنان ، تعادل قدرت در افغانستان را بیشتر برهم زده ، سبب بی سروسامانی های بیشترو حتا درگیری های داخلی ویرانگرتر در کشورگردد .

      روزهای آینده شاهد اتفاقات بیشتر خواهیم بود که ما را در تحلیل حوادث کمک بیشتر خواهد نمود .