تقدیم به قهرمانان، شهیدان ورفتگان صدیق وطن!

امین الله مفکر امینی 2018-25-10

 

نباشد بساط پرماتم تر ز میهن مــــــا در جـــهان

که دلها آتش گرفته و دیده ها همــــــه گـــریا ن

زهر کاشانه صدای ناله وشیون آیــــــد بـــگوش

دیده ها کوروگوشها کروزبانها گشــــــته خموش

اولاد شجاع وآزاده ای میهن راکننــــد نـــــــابود

چنانی که پنداری نبودست زایشان هســــت وبود

یکی را کفر و الحاد گفته ببندند بـه طـــــومارریا

دیگری براتـــــهام عدول ازشرع کنند ســـــرجدا

رزمنده گان آزادهء میهـــــن را به یاری دشمـنان

یا شهید میدارند، یا بزورو زرمـی بندند دهـــــان

گاه به جرم آزادمنشی وگاه حس میهن پـــــرستی

گلیم شان جمع میدارند با دشمنی زبنیاد هســـــتی

ظالمان جهادی تماشا گر و بـــــاشندبرنــــــظاره

جنایات این دسته های جهادی ناید بـــرشــــــماره

زخون شهیدان وطن دلها داغدارگشــــــته اندرون

چه اوزبک وهزاره،چه تاجک وپشتون وهمخون

نرود خاطر قهرمانا ن وشهیدان راه حـــــریــت

که جانها دادند و پرچم آزادی نگذاشتند ز دســـت

شهادت فرزندان راه حق نرود زتــــــــاریخ میهن

نجیب ورازق و جبار ستاره گان رخــــشان وطن

شاد باد روان قهرمانان و رفتگان صــــدیق میهن

که جز نام نیکو و مــــــــردانگی نبردند به مـدفن

مفکر در آخر کلامش گــــــوید این واضح سـخن

کزوحدت حرف وعمل بیلانه گردند دشمن میـهن