تذکرهء الکترونیکی افغانی

Voorbeeld van afbeelding

Voorbeeld van afbeelding

تذکرهء الکترونیکی افغانی بعد كشمكش های طولانی ایکه تقریبا بر هر مسئلهء در پارلمان و خارج از پارلمان افغانستان واقع شد، ګاهې به این باور شدم که یا دیموکراسی کار نمی کند و یا برای ما نیست. بلاخره به این نتیجه رسیدم که دیموکراسی بدون حاکمیت قانون مردود است. این مایم که حدود و ثغور آزادی را تعریف نه کرده ایم و ګاهی به ریش بابه خندیدن را هم در چوکات دیموکراسی مجاز میدانیم.
خوب من به خود بر میګردم که اینک من هم صاحب تذکره الکترونیک شدم در سفر که در اویل ماه سپتمبر 2019 میلادی به کشور محبوبم افغانستان داشتم ، موفق به اخذ تذکرهء الکترونیک شدم. چون درهمه چیز مامورین توقعات دارند و مشکل تراشیهای وجود دارد، درین مورد هم تصور چنین بود.   بلی پروسهء اخذ تذکره متاسفانه عریض وطویلی است صفوف مراجعین ومتقاضیان تذکرهء الکترنیکی بی نهایت طویل و عریض شده، امور اداری وطی مراحل آن بی نهایت سخت ودشوارودر برخی از مواد جنجالی است، کارمندان اداری در فضای عدم علاقمندی مصروف کار هستند برخورد شان با متقاضیان تذکره صمیمی ودوستانه نیست  نیست. در حالاتی عدم استقرار و عدم وجود برق و انترنیت مشکل را مشکلتر میسازد. مواردیکه مسولین امور میتواند آنرابه اسانی حل واصلاح نمایند ومیتوانیم این پروسه را سریع وهمگانی وسراسری سازیم .
اما من بعد از طی مراحل پیچیده واز بخت نیک خویش که در این مدت ،هم برق بود وهم انترنیت فعال بودوهم کارمند موظف خوش خوی بود ، صاحب تذکرهء الکترونیکی افغانی شدم  و حال صرف همین باقی است که بروم و انتخاب کنم. اما ګفتن که برای انتخاب اول باید راجستر شوي و بعد به روز معین به صندوق رأی دهی بروی. من که انتظار طویل را خوش ندارم و انتخابات هم چند هفته دور بود و راجستر هم نه شده بودم. فرصت را غنیمت شمرده با تذکرهء الکترونیکی خویش واپس به جرمنی برګشتم و ارمان اشتراک در انتخابات را با خود آوردم.
اما وعده میدهم که ان شاء الله در انتخابات آيندهء ریاست جمهوری اشتراک خواهم کرد، چون تذکره دارم و انتخاب زعیم ادای امانت است و عدم ادای امانت ګنهګار است. 
امین الدین «سعیدی ـ سعید افغانی »
کابل _ افغانستان
مورخ 13 سپتمبر 2019