تجلیل ازهشتم مارچ روزجهانی زن درکشورهالند

به پیشواز هشتم مارچ روز جهانی زن ،محفل باشکوهی از سوی شورای سراسری زنان افغان در هالند بتاریخ 4 مارچ در شهر آرنهم کشور شاهی هالند دایر گردید.گرداننده گی این محفل را که خانم یاسمین همسنگر سکر ترمسوول شوارای سراسری زنان افغان در هالند ویکی از فعالین سابقه دار نهضت زنان افغانستان وبانو نیلوفر زیارمل عضوفعال شورا بدوش داشتند،در آغاز خانم سهیلا زحمت ریس شورای سراسری زنان افغان درهالند درپیوند با هشتم مارچ روز جهانی زن صحبت نموده ،از اقدامات ارزنده شورا درزمینهُ تشکل وآگاهی دهی زنان درعرصه های مختلف یاددهانی کرده وحمایت قاطع خودرا از نهضت داد خواهی زنان در داخل کشور ابراز داشت.

همچنان خانم سهیلا زحمت ازآنها ییکه در برگزاری محفل خجسته روزجهانی زن در شهر آرنهم سهم فعال گرفته بودند سپاسگزاری نمود.

بعدا خانم سعیده طلوع معاون شورای سراسری زنان افغان درهالند وریس انجمن همبستگی زنان شهر اندوفن ،خانم یاسمین زیارمل معاون شورای سراسری زنان افغان درهالند،خانم جمیله زمان انوری نطاق ورزیده وسابقه دار رادیو تلویزیون ،خانم زلیخا پوپل فعال سیاسی واجتماعی،محترم ولی محمد زیارمل فعال سیاسی واجتماعی ،خانم ناهید علومی مدیر مسوول فصلنامه بانو وسکرتر مسول اتحادیه انجمن افغانها در هالند،خانم انجنیر فردیانا شاعر ،نویسنده ونقاش چیره دست،خانم داکتر فهیمه پوپل فعال اجتماعی ، خانم عزیزه عنایت شاعر ونویسندهُ شناخته شده ،خانم فتانه مقتدر شاعر ونطاق ورزیده ،خانم زیبا یارزی عضوهیت رهبری ،خانم فاطمه سیامی نطاق سابقه دار رادیو تلویزیون وخانم ستوری احمدی ضمن سخنرانی های شان درمورد اهمیت برگزاری روز جهانی زن از کار وفعالیت های سازنده شان در عرصه های گوناگون اجتماعی وفرهنگی بخاطر دفاع از حقوق وآزادی های مسلم زنان یاد آوری نموده وقسمت های از تلاشهای شانرا تصویری به نمایش گزاشتند.

در ادامه محفل دسته گلهای زیبایی که از طرف شورای سراسری زنان افغان در هالند تهیه گردیده بود برای تعداد اززنان بپاس قدردانی از کار وتلاشهای آگاهانه آنها در عرصه های گوناگون توسط محمد ولی زیارمل ،نورالدین همسنگر ُپروفیسور داکترنثار احمد صدیقی،خانم سهیلا زحمت ،،خانم سعیده طلوع ،خانم زلیخا پوپل وخانم یاسمین زیارمل اهدا گردید.

بدین مناسبت پیامهای تبریکیه نیز از جانب ولی محمد شاهپور ریس اتحادیه انجمن افغانها درهالند و فصلنامه بانو یگانه نشریه زن دراروپا عنوانی شورای سراسری زنان افغان در هالند مواصلت ورزیده بود.

محفل با اجرای کنسرت جالب ودیدنی توسط هنرمند با استعداد وخوش آواز کشور داود حبیبی در اوج احساسات حاضرین بپایان رسید.

گزارشگر شورای زنان افغان در هالند