بگویند ما راهرچه میخواهند!

امین الله مفکر امینی 2017-25-09

گـرما راپرچمی، خلقی یاکافربگویند

یـا مـــرام اقدس حزب ما را مــنافی

دیـــــن ومذهب وطریقـت هابگویند

بگویند مـا راهرچه میخواهند بگویند

ولی ما گوییم که مــا برخاسته ایم

زچــشمه ای آب زلال زنـــده گـانی

که جان بخشیم تــــن هــای بیــجان

چــو چشمــه ای آب زنـــده گــــانی

روشنی بخشیم بر بســاط تاریکیــها

چو مهــــتاب رخشــنده

چوخورشید جهانــــتاب

طـبق مرام والای رهـــبران باخرد

که وحدت حـــرف و عمل بودسـت

نشان رزمنده گی وکاروپیکارشــان

بخلق وپرچم درج بود اهداف شـان

بزداییم زدامان میهـــــن کدورتــها

به نورجوهرعقـــــل وخــرد

که آنجا، جزجوهرانــــسانی

نباشد گفتگوی دین ومـذهب

هـم نباشدرسم وطریقتهای فتنه انگیز

بجزنام خالق که آفریده جهان هستی

بآدم بخشید نام اشرف مخـلوق زازل

حاکمش کرد بربـساط زمین و زمــن

با جوهر انسانی پر زیب کرد انـسان

که به زایـن نام ونشان نیست بهسـتی

بسازیم دنیای دیگر!

بربنای برادری وبرابری وصلح وصفا

که جلوه افروزد بهروجب خـاک میـهن

کـه جلوه افروزدبهروجب خاک میـهـن