به کس چه

  
به کس چه،گر بگویم کافر هستم
مسلمان ، هندویم، یا بت پرستم
به کس چه گر بجنگم با خرافات
 شوم آزاد ، ز زندانش  بِرَستم
بکس چه گر نشینم  کنج مسجد
درِ  عشق را ، بروی خود ببستم
به کس چه،گر بنوشم جام می را
ویا اینکه،  قدح را ، بر شکستم
بکس چه،گر روم سوی چمنزار
کنار گل رخان، سرشار و مستم
بکس چه و، بتو چه ای جهالت !
نمـی گیـرم،  کتابت را بــدسـتم
مسعود حداد