به وکلاي وطن پرست و افغان اصيل کشور پيشنهاد

دکتور طاووس وردگ
نمايندګان ملت ؟؟ که من اصلا متيقين نيستم که شما  همه تان نمايندګان حقيقي  مردم افغانستان باشيد ؟؟؟
به خاطر که ۹۸ فيصد تان اشخاص زور آور ، مجاهد ، تفنګ سالار ، وطن فروش ، خودکش وبيګانه پرور ، مزدوران ( کشورهاي اشغالګر – پاکستان – ايران – عربستان سعدي – وديګر کشور هاي عربي – چين ) مي باشيد ، به انچيزي که عقيده وايمان داريد قسم مي خورم که مجاهدين که در پاکستان دال و نان پنجابي را خورده باشند عين کرکتر وخصلت پاکستاني را جذب نموده. مثل که قبايل پشتون انطرف جذب نموده ,(( به زبان يک چيز وبه دهان چيزي ديګر دارد ، رشوت ، دزدي  ، تهديد ، بچه بازي ، تفرقه افګني ، تبليغات غلط وغير علمي اسلامي ، صوفي ګري ، تاويزنويسي  ، رمل وجادو ، خودکش وبيګانه پروري را ))، از پاکستان براي شان به ميراث مانده ، فقط يک چيز ويک شعار براي شان مانده است که ( کمونست ها دشمنان اسلام و افغانستان بودند و هستند )؟؟؟؟؟؟. که متاسفانه در ۴۰ سال نسل جوان که در ۷ ثور ۱۳۵۷ تولد شده وفعلا ۳۹ ساله شده نه کتاب خوانده ، نه تاريخ خوانده ، نه به مفهوم کمونيزم و سوسياليزم پي مي برد ، نه خوبي ها ومذيت هاي اين ايزم را خبر دارد. وهر چيزي که ملاي مسجد ، آخوند مسجد ، خليفه ومير وسبد و پير وحضرت براي شان ګفته آن حرف وسخن براي شان حرف قرآن است ؟؟؟؟
در حال که اسلام هم به زور سرنيزه و به قتل وکشتار مليون ها افغان در افغانستان طي ۱۴۰۰ سال قبل تحميل شده ، امروز هم ريش داران  مثل بابانانک. ( سياف – اسماعيل خان شينډندي – ګلبدين – قاضي وقاد – کشاف – و ديګران شان )، در مجالس و محافل روز هاي وفات مجاهدين و رهبران قاتل ، وطن فروش ، رشوتستان ، چپاولګر و غاصب زمين ها وملکيت هاي شخصي ودولتي به شمول آپارتمان بنده که عضو شوراي نظار غصب نموده ، والقاب شهادت را براي شان از طرف خودشان تفويض نموده ، که نه خداي خبر دارد ، ونه خداي قبول کرده ، مثل که از يک سر رتبه هاي ډګر جنرالي – ستر جنرالي – مارشالي و قهرماني )، را به خود دادند که اصلا نه علما ، نه قانونا ، نه وجدانا ، مستحق بودند ؟؟؟شهادت و حج را نيز يک رتبه علمي قبولاندند ،. در حال که شهيد نه رتبه علمي است ، نه کدام امتياز دارد ، نه در جسم و وجود مرده کدام تغير وارد مي کند ( هرکسي که مرد اګر پير بود يا حضرت ، خليفه بود يا سبد ، اخوند يود يا صوفي ويا مرد عادي همه را در قبر کرم ها تا اخر مي خورند وبعدا کرم ها يکديګر را مي خورد تا که  يک دانه مي ماند واو هم از ګرسنګي مي ميرد وخلاص ، سياف که چبغ مي زند از اعمال وجنايات که انجام داده مي ترسد ، وديګران که در جلسا شان حضور به هم مي رسانند مثل جمبوري ها الله اکبر ونعره تکبير مي ګويد ، يعني چي ؟؟؟؟. يعني که خودر براي پلو و قابلي چرب آماده مي سازند ؟؟ آقايون اعضاي پارلمان براي تان قسم مي خورم که هر قدر که وزرا ، معين ها ، روسا ، قوماندانهاي امنيه و قطعات قواي مسلح ، رهبر جهادي و والي ها ولسوالها ، روساي جمور ، معاونين شان ، ريس اجرايه ومعاونين شان ،  جمع کرده ، رشوت خورده وچور کرده ، قاچاقبري کرده ، قصر ها وبلند منزل ها ساخته هم را از پيش تان ګرفتي است و نسل هاي تان زجر وشکنجه هاي خطرناک را به جاي شما خواهند کشيد ؟؟؟
خلص کلام پيشنهادم اين است که ::-
اشغالګران مشکل اساسي بحران افغانستان است ،  روسيه وچين وهند را ملامت نه کنيد ؟؟ اين کشور ها از اينده خطر ناک مي ترسند ، نا امني وقتل وکشتار که روز تا روز زياد مي شود ، تفرقه لساني ، قومي ، مليتي ، سمتي وزباني را در مطبوعات و رسانه هاي مي شنويد و مي بينيد ، مشکل اساسي و بزرګ است ،  همه مشکلات از ۱۹۹۲ تا امروز به شدت ادامه دارد ، تهداب  خيانت وتوطيه از روز اول تشکيل  حکومت مجاهدين به دستور وفرمان پاکستان وامريکا ، عربها وايراني ها وچين وروسيه در پاکستان غلط ګذاشته شد ، انعطاف پذيري ، انسانيت ، خلوص نيت ، ورواداري و اراده اهنين از خود ګذري که دکتور نجيبالله از خود نشان داد ، يک فيصد آن در وجود رهبران – قوماندانان مجاهدن  وطالب ها ديده نه شد ونمي شود ؟؟؟ بنا بايد پارلمان فورمول بنده را فورا زير بررسي و غور دقيق قرار بدهند و انرا عملي نمايند؟؟؟
۱- فورا دوره مکلفيت دوساله عسکري را تصويب نماييد ، معاش ماهوار سرباز فقط هفته ۵۰۰ افغاني پرداخته شود ، لباس سه فصله اعاشه مکلف سه وقته ، هفته سه بار ګوشت ګوسفند وګو ومرغ ، با ميوه فصلي وترکاري ، اين کار چندين مزيت دارد ؟؟؟؟
۲- طبقه اناث در تمام قطعات قواي مسلح وظايف ( نرس ، داکتر.  مخابره ، دريور ، دفاتر، ګمرکات ، قاضي ، څارنوال ، )،به عهده بګيرند ، ؟؟؟؟
۳- خلع سلاح عام وتام عملي شود ، هيچ کسي از دونفر زياد ګارد ،با خود برده نمي تواند
وانهم در موتر که خود وزير ويا ريس سوار است ؟؟؟
4- تمام معادن  کشور ملي شود واز طرف يک قول اوردو حمايت ومحافظت و استخراج و به محل پروسس انتقال شود البته به اشتراک انجينران وزارت معادن و رياست امنيت ملي  ؟؟؟
۵- تعليم وتربيه از طرف جنرالان وډګروالان متقاعد افغاني در تمام قطعات قواي مسلح  پيش برده شود وبراي هر استاد مبلغ ۴۰۰  دالر. مدد معاش اجير پرداخته شود ،  يک مشاور خارجي در قطعات قواي مسلح ضرورت نيست ????؟
۶- قطعات ما مثل زمان دکتور نجيبالله به سلاح هاي مدرن هوايي ،  راکتي ، توپچي و ټانک ، رادار وانجينري ، کميا وګاز ، تجهيز ، تسليح وتربيت شوند ، ؟؟؟؟
۷- دشمنان. خوب تشخيص ، تحليل و محاکمه وضعيت شوند  ودر قلع وقم شان تلاش همه جانبه. صورت ګيرد. و مهتر اين است که. وزراي قواي مسلح ( وزير دفاع- وزير داخله – وزير امنيت  ملي )،
، از افسران. زمان حکومت دکتور نجيبالله تعين نماييد ، به شرط که ، حربي شونځي – حربي پوهنتون – کورس عالي افسران – اکادمي در خارج کشور – ارکان حربي در خارج کشور – دکتورا وفروفيسري داشته باشند و به ( پشتو ودري – انګليسي و روسي  تحرير وتکلم کرده بتواند  ) سن وي از ۷۵ سال تجاوز نه کند تعين نماييد  ؟؟؟؟
موضوع اخري تمام واليها بايد ډګروالان وجنرالان زمان دکتور نجيب الله که عين تحصيلات فوق داشته باشند  تعين شود ( باز پيشنهاد تازه مي کنم که اګر پارلمان کشور موادات اتي را تطبيق نمايند امنيت در کشور تامين در غير آن  منتظر مرګ تدريجي تان باشيد ؟؟؟؟