به وزارت محترم وزارت خارجه جمهوری اسلامی افغانستان

 
احتراماعرض میشوداینکه
کشور هالندغرض اجرای ویزه به کسانیکه همسران شان در کشور هالند مقیم هستند قوانین فراگیری لسان هالندی واخذامتحان باپرداخت مبلغ ۵۰۰ ایرو آنهم غرض سپری نمودن امتحان به کشورهای پاکستان٬هندوستان ودوبی سبب سرگردانی مصارف پولی ومشکلات امنیتی متوجه شان میگردد وضع نموده که عدم قنسلگری کشور هالند در افغانستان می باشد که همه مشکلات هارا به مراجعین تحمیل نموده اند وبودن سفارت هالند در کشور افغانستان ارزش بیشتر ندارد
این قوانین سختگیرانه سبب جدايی زوجین گردیده که موفق به اخذ امتحان نمی شوند وباعث خودکشی میگردد که مغایرت باقوانین حقوق بشری بودهجبرا از چنین ازدواج ها جلوگیری صورت می پذیرد در حالیکه فراگیری لسان هالندی مانند سابق در هالند زودتر وبهتر انجام می یابد وزمینه خوبتر مساعد است تا تلفظ مانند لسان مادری فراگرفته شود 
خواهشمندیم با تماس با مقامات هالندی این مشکل حل گردد وقنسلگری هالند مانند سایر کشور ها در کابل ایجاد گردد 
با احترام 
شاملین کورس اجباری لسان هالندی