به رفقا و دوستانم ، در سراسر جهان عرب……..


غازی صورانی (1 )

 

عضو دفتر سیاسی جبهه خلق برای آزادی فلسطین

 

تحولات و جنبشها در کشورهای عربی واقعیتی بهم پیوسته است.

 

مترجم : احمد مزارعی ، 22 آگست 2014

 

با حرکت از این نقطه که اندیشه مقاومت (با تمام اشکال آن) هدفش شکست دولت صهیونیستی میباشد و این هدفی است استرا تژیک برای همه گروهها و احزاب آزادیبخش ملی ، این هدف ودیدگاه از قدیمی ترین اهداف نیروهای چپ انقلابی فلسطینی در گذشته و حال بوده وموضع گیری آنها نسبت به وضعیت کشورهای عربی، بر اساس پایه های زیر قرار داشته است :

 

1 – شروع این حرکت استراتژیک بر این اساس است که دولت صهیونیستی جزئی از برنامه امپریالیستی بوده و بر عکس آنچه عده ای ادعا میکنند ،” اسرائیل دولتی است بوجود آمده تا باقی بماند” ویا ” اسرائیل دولت یهودیان است” و یا ” سرزمین موعود” ، این کلمات دروغهای بزرگی بیش نیستند و با هدف سر پوش گزاری بر اهداف نظام سرمایه داری خلق شده است ،  امری که  عملکرد این دولت صهیونیستی و در گیریهایش در کشورهای عربی و منطقه آنرا ثابت مینماید ، این دولت سهم عمده ای در سیاستهای تسلط جویانه بر کشورهای منطقه داشته ، زیرا ، این دولت برای این خلق شده تا وظیفه مشخصی را در خدمتگزاری به امپریالیسم انجام دهد ، معنای آگاهانه و روشن وضعیت موجود تاکید بر این امر است که باید به این برنامه صهیونیستی وهمچنین تسلط امپریالیسم بر منطقه پایان داد که خود در عین حال مستلزم ایجاد تغییر در وضعیت کشورهای عربی وپایان دادن به دولتهای وابسته به آن است.

 

2 – با حرکت بر پایه این تضاد اساسی وجنگ افروزانه با دشمن صهیونیستی و همچنین وجود نظامهای استبدادی وارتجاعی کشورهای عربی به این اعتبار که آنها تضادهای سیاسی و اساسی بوده وبدون تغییریا سرنگونی آنها ، مشکلات همچنان پا بر جا خواهد ماند، ودر اینجا منظور این نیست که نیروهای انقلا بی فلسطینی اقدام به مبارزه با این دولتها در جهت سرنگونی آنها کنند ، بلکه از طریق ” ائتلاف با جنبشهای توده ای ونیروهای پیشرو ، انقلابی و دموکراتیک ، دولتهای ارتجاعی که وابسته به ائتلاف امپریالیستی صهیونیستی ، هستند سرنگون سازند”(2)

 

3 – ضرورت برقراری رابطه متقابل میان مبارزه ملی در فلسطین ، و مبارزه ملی ، دموکراتیک و نهضت عرب، در کشورهای عربی  : شعار استقلال تصمیم گیری و عمل فلسطینیها ،تا هنگامی درست است که در خدمت اساس حمایت از انقلاب فلسطینیها در مقابله با نظامهای عربی استبدادی و وابسته باشد ، اما این شعار زیانمند خواهد بود ، اگر بخواهد مبارزه فلسطینیها را تنها در دایره تنگ آزادی ملت فلسطین ، محصور نماید.

 

(4) – شرکت فعال در سرنگونی روشها ی خیانت آمیز و قلع و قمع هرگونه نفوذ نظامی ، اقتصادی ، و فرهنگی امپریالیستی ، از درون کشورهای عربی ، و همچنین شرکت در جهت تحقیق کامل اهداف توده های  ملت عرب در راه آزادی ، عدالت اجتماعی ، دموکراسی ، وحدت و سوسیالیسم.

 

5 – وظایف مر کزی و استراتژیک تشکیلاتی که پیشنهاد میشود : یکم: مبارزه سرسختانه در جهت تحقق وحدت نیروهای چپ در سطح  کشورهای عربی . دوم : مبارزه جدی برای برقراری جبهه ملی پیشرو ودموکراتیک ، در سطح کشورهای عربی . سوم : مبارزه بسیار جدی ، خستگی نا پذیر ، وسر سختانه در جهت ساختن حزب مارکسیستی انقلا بی عربی که بتواند رهبری انقلاب ملی و دموکراتیک عرب را رهبری کرده و آنرا به انقلا ب سوسیالیستی ارتقا دهد.

 

توضیحات مترجم :

 

 

(1 ) –  غازی صورانی ، اندیشمند ، نویسنده و از رهبران معروف جنبش سوسیالیستی فلسطینی و جهان عرب است و در غزه زندگی میکند ، کتابهای بسیاری را در زمینه ها ی اقتصاد ، فلسفه وتاریخ تالیف نموده است ، کتاب مشترکی با سمیر امین در مورد  نئو لیبرالیزم و اقتصاد عرب انتشار داده و  آخرین کتاب وی ، اوضاع اجتماعی و اقتصادی غرب رود اردن و غزه میباشد ، محققان ایرانی میتوانند از کتابها و تحقیقات این اندیشمند سوسیالیست استفاده کنند ، زیرا ملل ایرانی و عرب مشترکات، بسیار نزدیک و فراوانی از نظر اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی دارند ، چندی پیش یک محقق عرب توضیح داده بود که استعمار از طریق عوامل خود در میان اعراب و ایرانیها کوشیده است تا میان آنان کینه و دشمنی ایجاد کند…/.

 

(2) – جنبشهای زیادی در کشورهای عربی همچون یمن ، بحرین ، تونس، اردن، مغرب ، لبنان و…./ وجود دارد ، در تونس نیروهای سوسیالیست و دموکرات اخیرا با فشار آوردن بر پارلمان ، در قانون اساسی ماده ای گنجاندند که اسرائیل را بعنوان دولتی صهیونیستی معرفی میکند ، در یمن دو نیروی عمده و بسیار قدرتمند اجتماعی یعنی زیدیها در شمال و سوسیالیستها در جنوب  وجود دارند که خواسته های عدالتخواهانه و دموکراتیک داند وا حتمال به قدرت رسیدن آنها بسیار زیاد است ، در روزهای گذشته چند تظاهرات بسیار بزرگ داشتند ، در بحرن نیز جنبشی بسیار قدرتمند و همه گیر وجود دارد که در حقیقت ادامه دهندگان حزب کمونیست بحرین میباشند که در سالهای  1953 تشکیل شد و دستا وردهای بسیار پر افتخاری داشت .و……/.

خاور میانه در راهی بی بازگشت در جهت آزادی ، استقلا ل و عدالت اجتماعی در حرکت است که از مجموع فعل و انفعالات منطقه ای تاثیر میگیرند .

 

(3) – در کشورهای عربی کوشش میشود که احزاب و سازمانهای سیاسی از یکدیگر تاثیر نگیرند، بعد از قرار داد کمپ دیوید مصر با اسرائیل ، دولت مصر و رسانه های استعماری کوشیدند تا به ملل عرب بقبولا نند که هر کس باید در چهار چوب “کشور خود” برای ازادی و دموکراسی مبارزه کند وکاری به دیگران نداشته باشد ، بدو ن شک این یک فکر فاسد و استعماری است واکنون در حال شکسته شدن است، اینروزها ارتباط و همکاری میان نیروهای مترقی عرب ، از جمله سوسیالیستها در حال گسسترش است.