بهار آورگان

در آغازین زیبایی های طبیعت شگفتن گل ها، روییدن سبزه ها و زنده شدن درختان، بهار سال 1396 هجری شمسی را به تماماً افغانان گرامی، با عزت و غیور در داخل افغانستان عزیز و بیرون از مرز های وطن که در حالت مهاجرت بسر می برند تبریک و تهنیت گفته، صحت و سلامت شانرا از بارگاه خداوند توانا استدعا مینمایم.

امیدوار هستم که این سال نو و بهاران نو سرآغاز یک صلح کل وهمه جانبه در وطن عزیزمان افغانستان بوده، مردم با شهامت و بلا کشیده افغانستان ازین رنجهای طولانی، بد بختی های روز افزون و جنگ های تحمیلی نجات یافته، سال های پر از صفا و سکون خاطر در قبال داشته باشند.

چون بهاران زندگی هریک از هم میهنانم مملو از گل های محبت با طراوات، از هر نوع رنجش خاطر بدور و جشن نوروزی شان سرشار از سرور!

بـاز آمــد سـال نو لیک ما هـنـوز اورگـان

در دیار ما غریبان کی بهار است جز خزان

سالها شد جنگ تحمیلی روان است در وطن

قلـب هـر افغـان بیاد میهنش است خونـچکان

رنج غـربت یکـطرف آشـوب جنگ سوی دگـر

بی تـفـاوت کی تـوان بـود از غـم هـم میهـنان

درد و رنـج مـلـت مـا را کـسـی درمـان نـکـرد

هـر کـه آمـد بهر نـفع خویش فـزود بردرد آن

بهر تشخیص و علاجش نیست حکیمی با خرد

با چنین درمان کاذب چیست علاج ای عاقلان!

روز افـزون است فـرارِ نـو جـوانان از وطـن

نه وظـایف بهـر نان و نه امـان از مـال و جـان

قـشر مظلـوم و ضعـیف در آتـش بـیـداد سـوخت

دستۀ مفـتـخوار و فاسد عـیش و نـوش ظالـمـان

عـدل و پـرسش گـر نباشـد در محیط زیست خـلـق

جـانـیـان بـی بـاک بـتـازنــد بـر حـقــوق مـردمـان

ایـخــدا ایـن درد مـلـت را خــودت درمــان نــمــا

چــون تــویی قــادر و سلطان بر زمـیـن و آسمان

تـا شــود خرم و شـاداب چــون بـهـاران کـشـورم

حـاکــمـان بـاشـنـد به میهـن صـادق و هم کار دان

هـر کـه خایین شــد به میهـن هـم بمــردم بر یقین

مـیـرســد آخــر بـه کـیـفـر آن گــروهـی خــایـنـان

آنــکه خــدمتگار خـلق است کی بمیرد زنده است

یـاد او هــر دم گــرامی، نــام او است جــاویــدان

سـیـر تـاریـخ را بـبـیـن (احــرار) دریـن عـبرتسرا

اسـت هـمـیش نفرین خـلـق بر ظالـمـان و مفسدان

با احترام،

خواجه عبداله احرار