بمناسبت سالگرد جاودانگی زنده یاد محمود بریالی

raf-baryali 

    دوازده سال قبل مردم افغانستان یکی از بهترین فرزندان پیشکسوت وفداکار خود را از دست دادند ، فرزند صدیق ،خدمتگزار ،صمیمی ، استوار وپایدار، قویترین مرد مبارزه ی داد خواهانه وعادلانه وطن.

وفات نا بهنگام زنده یاد محمود بریالی برای جنبش چپ ومترقی کشور ما ضایعه بزرگ وجبران نا پذیر بوده است .رفیق محمود بریالی بمثابه انسان نستوه ،پیشتاز وپیشگام راه آزادی ، ترقی اجتماعی وپرچمدار پرشور ومرد آهنین عزم بود .

زنده یاد بریالی بیش از نیم قرن عمر پربار خود را بخاطر آزادی ،دموکراسی ، عدالت وترقی بدفاع از منافع علیای زحمتکشان افغانستان وقف نمود . زنده یاد بریالی بعنوان مرد مبارز راه آزادی وعدالت ، ادامه دهنده اندیشه بزرگ مرد تاریخ وزعیم فرزانه  کشور عزیز ما، زنده یاد ببرک کارمل بود .

رفیق محمود بریالی  از آغاز جوانی ودوره تحصیلات ، در ارایه وپخش اندیشه  وآثار مترقی و تشکل جوانان ، روشنفکران وطنپرست واتحادیه محصلین کشور کار های بزرگ وبا ثمری انجام داده اند .

رفیق محمود بریالی مبارز آگاه ، قلم سالار بزرگ راه ترقی وعدالت ، وطنپرست پرشور وآتشین در تاسیس حزب دموکراتیک خلق افغانستان وترویج اندیشه ها ی پیشروعصر ما وفرهنگ آزاده گی نقش برجسته داشته .

زنده یاد محمود بریالی بمثابه مرد شجاع ودلیر در هرگونه شرایط بدفاع از حق وحقوق کارگران ،دهقانان وسایر زحمتکشان کشور رزمیده وپرچم مبارزه را علیه ارتجاع ،استبداد واستعمار وآمپریالیزم شجاعانه برافراشته است .

رفیق محمود بریالی بمثابه یک شخصیت ملی وبرآزنده ترین چهره انترناسیونالیست  در زمان حاکمیت ح د خ ا در تامین انکشاف روابط نیک ودوستانه میان کشورها وملتها  و تحکیم همکاریها واحترام متقابل بین المللی با سایر مردمان جهان ،

در پیوند ودوستی خلقها وگسترش سیاست خارجی حزب دموکراتیک خلق افغانستان با احزاب ترقیخواه نقش جاودانه داشت.

رفیق محمود بریالی یکی از پیشکسوتان فزون مرتبت جنبش داد خواهانه ویکی از فعالین کنگره موسس وعضو هیات رهبری حزب دموکراتیک خلق افغانستان ، مرد صف اول مبارزات سیاسی واجتماعی دوران خود بود .رفیق بریالی کاردانی واندوخته هایش را برای رشد سطح دانش رفقا وهمرزمانش بکار میبست .ودر راه تحکیم وحدت حزبی ملی وهمبستگی نیروهای چپ دموکراتیک وطنپرست وترقیخواه تلاش فرا وان نمود . او یک انسان عادل ،نیکوکار ،دلسوز ،مهربان بود پاکیزه گی صداقت استواری پایداری از خصایل اساسی وذاتی این ابر مبارز راه آزادی وسعادت انسانی بود .

رفیق محمود بریالی پس از تحولات اخیر وتغیر قدرت سیاسی در کشور بخاطر دوباره سازی وتشکل مجدد حزب دموکراتیک خلق افغانستان ونیروهای وفادار به آرمانهای حزب در داخل وخارج کشور تلاش وطنپرستانه ودلسوزانه بخرچ داد که دراثر ابتکارات خلاقانه وکاربردی فعالیتهای سیاسی آن ویارانش جنبش ترقیخواهی دوباره جان گرفت وبا تشکل جدید حزبی ، زوایا وجزایر از هم پاشیده حزب متحدانه بهم پیوست .

اکنون موجودیت تشکل های سیاسی باقیمانده از حزب دموکراتیک خلق افغانستان میراث

بزرگ مکتب انسانیت وطنپرستی وحاصل مبارزه این پرچمدار نستوه میباشد .

رفیق محمود بریالی در میان امواج توفنده ومهلک کشتی شکسته ترقیخواهی را بساحل نجات رهنمایی کرد و در حساس ترین برهه زمان همه سروران راه آزادی وترقی خواهی را به وحدت ویکپارچگی فرا خواند وبخاطر رهایی از قید ظلم وستم و علی الخصوص بخاطر رهایی وطن از جنگ وخونریزی بمنظور تامین صلح ودموکراسی بسیج نمود ویگانه شخصی است که پس از فروپاشی حزب د خ ا طوریکه گفته آمدیم نیروهای ترقی خواه را بخاطر احیای دوباره حزب وجنبش چپ ودموکراتیک در یک سازمان واحد متحد ومتشکل ساخت وزمینه تشکل وسیع وفراگیر یک نهاد مترقی وعدالت

پسند را مساعد نموده وعلی الرغم موانعت ها ومشکلات گوناگون پرچم مبارزه وآرمانهای ح د خ ا در داخل وخارج کشور از برکت کار این بزرگ مرد در اهتزاز است . از همینجاست که مرگ نتوانست او را خاموش سازد بلکه زنده یاد محمود بریالی دراذهان وقلوب مردمش در پرتو علم ودانش آندیشه وآموزه ها وآرمانهای پرشور وانقلابی اش زنده وجاودان است .

بنا بر آن بهترین گرامیداشت ازسالگرد فرزندان صدیق وجاودان نام کشورما هما نا تطبیق صادقانه افکار وآرزوها واندیشه های جاودانه وطنپرستانه آنها بخاطر خدمت بوطن ومردم افغانستان است . آنها در میراث بزرگ وطنپرستی آموزه های ناب مبارزه ترقی خواهانه ودرسهای درخشان آزادی خواهی حیات جاودان وماندگار اند .

روحش شاد ، خاطراتش گرامی ونامش جاودان باد

رفتی  و جاودانه پیام تو زنده است

در قلبهای زنده مقام تو زنده  است

در قله   ی بلند بود  جا یگاه تو

در سنگر مبارزه نام تو زنده است

عبدالوکیل کوچی