برای یادآوری شب یلدا یا زایش

 از خدا وص ِل یار می خواھم،

در شب قوس و روز جوزایی.

جشن خورشید یا زادروز عیسا ؟

pdf