اى كفش كه ميروى بسويش

اى كفش كه ميروى بسويش

خواهش ز تست بخور برويش

چون دشمن ملتست و مردم

ميكن تو بصورتش تصادم

محكم بخورى به پشم انبوش

يا حد اقل به آن سر و گوش

تا گشته حريف به كينه لايق

درسى برسان به اين منافق

قربان شوم اى مرد هراتى!

قندى، شكرى، نقلى، نباتى!

زبير واعظى