اهمیت تراژدی خاشقجی به خطر افتادن زندگی انسان های ستم دیده آن هم دراماکن امن است

برخی می گویند، چرادرموردقتل جمال خاشقجی روزنامه نگارِمنتقد دولت عربستان این همه جاروجنجال ایجادشده است، هرروزده هاوشایدصدهانفربه وسیلۀ دولت های ستمگر کشته می شوندوصدای کسی درنمی آید. البته که حرف آن هادرست است، امّااین قتل باقتل های دیگرتفاوت بسیاری دارد. فردی (حتا اگرشمرباشد) واردکنسولگری کشورخودش شده، ناپدیدمی شود، وکم کم به نظرمیآیدبازجوئی وشکنجه شده، به قتل رسیده، تکه تکه شده وازکنسولگری بیرون برده شده است.
این جنایت موهش قتل یک نفرنیست، این قتلِ مصونیّت انسان هاازتعرض، قتلِ حق تحصّن انسان های بی پناه درمکانِِ امنِ به رسمیّت شناخته شده ازطرف جامعۀ جهانی، وسرانجام قتل همۀ دستاوردهای مبارزات انسان هادرطول تاریخ خود است. بسیاری سعی می کنندموضوع راعوض کرده بحث رامنحرف کنند. موضوع نباید به فراموشی سپرده شود، درآن صورت جان هیچ انسانی که ازستم قدرت به مکانی امن پناهنده می شوددرامان نخواهدبود. اصل موضوع این است.
حسین سالاری