اندر مزاياى فيس بوك

ميكند خدمت به انسان فيس بوك

ميزند حرفش نمايان فيس بوك

ميدهد  راه سعادت  را  نشان

ميكند مسرور و شادان فيس بوك

مينمايد  بحث از هر  علم  و فن

چون معلم در دبستان فيس بوك

ميكند  اصلاح لغزشهای  مان

خوش ندارد غول نادان فيس بوك

قصه هاى زشت وخوب دارد به ما

گه غمين و گاه خندان فيس بوك

ميكند پيدا به ما هر دوست را

تا  رفيق  كودكستان فيس بوك

با همه  يكسان تكلم  مى  كند

ميدهد هر لحظه آذان فيس بوك

خادم هر مرد و زن گشته بدهر

با همه مونس به يكسان فيس بوك

قاصد پيغام و اخبار است و شعر

از وراء و روى كيهان فيس بوك

پيشه اش تنها سرود و ساز نيست

آيه  فرمايد  ز قرآن  فيس بوك

در  ميان  علم و  تخنيك  نوين

گشته يكسر مرد ميدان فيس بوك

مستفيد از هر  مزايايش شويد

تا نگردانيد پريشان فيس بوك

 

زبير واعظى