انتخاب


یو ډیرمشھور ھوښیار ، د نړۍ ستر مُتفکردی
ډیرستر اقتصادپوه دی ، په ھرکارکی مُدبردی
 
بل سترد مرګ قاصد دی ، په ورانیوکی اتل دی
په خپلو ورانکاریو ، نه پښیمان دی، نه مُنکردی
 
د دواړو شخصیت ھم یو له بل متفاوت دی
یو ډیرپوه او خاکساردی ، بل ناپوه مُتکبردی
 
دایو یی په ټول ژوند کی د قلم سره لوبیږي
دا بل یی توپکماردی،لامُنکرندی ، مُقردی
 
دایویی سپین سپیڅلی،نه جاني دی،نه قاتل دی
دا بل په ګران وطن کی د جنګونو مُبتکر دی
 
دا یود خپل ملت ، بل د پردیو ګټی غواړي
دا یویی خپل ملت ته ، بل پردیوته مُثمردی
 
د دواړو پیژندل درته ، مھم اوضرور بولم
چی کوم درته په ګټه دی اوکوم درته مُضردی
 
چی کوم یوموخوښیږي،انتخاب موخلکوخپل دی
قیام مو قضاوت ته اوس لیوال دی مُنتظردی
 
الحاج الھام الدین قیام
والدورف/جرمنی
۰۵/۰۶/۲۰۱۴