امریکا ــ ایجادگر وحامی اصلی طالبان

                                  نوشته ی : فروغی

         همه – بشمول آقای زلمی خلیلزاد بخوبی میدانند که طالبان با آزادی انسان ، با مدرنیته ، با زن ، با هنر ، با مذاهب و ادیان دیگر ، با احزاب ، بنیاد ها و سازمانهای فکری دیگر ، با عنعنات و ارزش های فرهنگی دیرین سال ما چون نوروز وغیره سر سازش ندارند .

        بقدرت رسانیدن دوباره ی این گروه افراطی و جنگ افروز ، بازهم جامعه را چند پارچه تر خواهد کرد و بازهم جنگ و بی ثباتی با اشکال بیمناک تری در کشور ادامه خواهد یافت . و این برای امریکای آقای خلیلزاد هیچ اهمیتی ندارد .

        آنگونه که رهبران امریکا بشمول آقای خلیلزاد بار بار گفته اند ، امریکا از مذاکرات با طالبان قبل از همه ، تضمین امنیت برای خود شان و کاهش هزینه های سرسام آورنظامی آن کشور را آرزو دارند .

        از سوی دیگر ، حیثیت بخشیدن و نیرومند ترکردن طالبان در روزها و ماه های اخیرازسوی زلمی خلیلزاد ، هیچ هدفی بجز شریک کردن توانمند آنان درقدرت را دنبال نمی نماید .

       امریکا خواهان حکومتی اسلامی با شرکت وسیع طالبان درافغانستان است .

        اینکه امریکا در تمام مراحل مذاکرات شان با طالبان ، نه از دولت بلکه از طالبان تضمین میخواهد تا مانع فعالیت سایرگروههای تروریستی ازافغانستان علیه امریکا شوند ، هدف اصلی آن کشور و آینده ی پرقدرت گروه بنیادگرای طالبان در بدنه ی حکومت آینده را ، بخوبی واضح و برملا میسازد .

       امریکا براساس اهداف سودجویانه و بلند پروازانه اش در جهان ، همزمان با شریک کردن طالبان در قدرت ، ماجرا های بیشتری در پهلوی گوش ما و در منطقه ی ما خلق خواهد نمود .

       برسمیت شناختن بیت المقدس ، برسمیت شناختن بلندی های جولان  و شامل کردن قوای مسلح دولتی ایران در لیست تروریزم ؛ اهداف و نیات آتش افروزانه ی امریکا درافغانستان و کشورهای اسلامی را برملا می سازد .

       آنچه برای ما اهمیت حیاتی دارد این است که به هیچ صورت وارد ماجراهای منطقوی امریکا نشده ، از ایجاد دوباره ی امارت اسلامی ولو به شکل و شمایل تازه ی ان جلوگیری نماییم .

       پشتیبانی تمام مردم از قوای مسلح کشور ، یک مشت و یکپارچه شدن و حفظ سیاست بیطرفی ، تنها ضامن حفاظت ازعزت و آبروی وطن واحد ما افغانستان خواهد بود .