امریکا افغانستان را ترک نمی نماید

                    نوشته ی : فروغی

        از شواهد و قراین بخوبی برمی آید که امریکا تا کارِمنطقه را تمام نکرده باشد ، افغانستان را ترک نخواهد نمود .

         شاید به پیشوازانتخابات ریاست جمهوری امریکا ،  کارگردانِ جنگ و صلح افغانستان آقای زلمی خلیلزاد ، درمتن درامه ی صلح با طالبان ، نمایش کوتاه خروج قسمی سربازان را گنجانیده باشد ؛ اما این هرگز به معنای خروج کامل نخواهد بود .

        برای تکمیل نمودن حلقه ی محاصره ی ایران وحضور پرقدرت امریکا در منطقه ، در پهلوی پایگاه های نظامی درعراق و شرق میانه ، حضور نیرومند نظامی امریکا در شرق و غرب افغانستان نیز از اهمیت خاصی برای واشنگتن برخوردار میباشد .

      امریکا هنوز رژیم اسلامی ایران را سرنگون نکرده و پروژه ی خطرناک گسترش داعش درشمال افغانستان را تا کنون به سر نرسانیده است .

       برای دست یافتن به این اهداف خرابکارانه ی سیاسی ــ امنیتی و دستبرد های سودجویانه ازمنابع سرشارزیرزمینی افغانستان ، امریکا اینبار نیت دارد تا با استفاده از کل دولت نوظهور اسلامی – طالبی افغانستان ، کشور ما را به نقطه ی اتصال و انتشار جنگ در ایران ، آسیای میانه ، فدراتیف روسیه و چین مبدل نماید .

       با آنکه هنوز طالبان حاضر به گفتگوی رو در رو با دولت کابل نشده اند ؛ اما بزودی زمینه ی این رو در رویی در کشور آلمان و یا محلی دیگر مساعد خواهد شد .

       طالبان که دیگر بهانه ی خاصی برای حضورشان در این نقش وجود ندارد ، دیر یا زود همانند حزب اسلامی ، جمعیت اسلامی ، وحدت اسلامی ، اتحاد اسلامی وغیره  وارد ساختار حکومتی شده و حامی و ایجادگر بزرگ شان امریکا را در رسیدن به اهداف استراتژیک شان معاونت خواهند نمود . 

     هرچند بسیاری ناظران ، پیوستن طالبان به پروسه ی مذاکرات را بشارت دهنده ی ثبات و صلح می پندارند ؛ اما متأسفانه آنگونه نخواهد بود . با پیوستن آنان هم ، بی ثباتی و نا امنی در افغانستان همچنان ادامه خواهد یافت و طالبان نیز همانند سایر گروههای اسلامی و افراد و گروههای دیسانت شده از امریکا ، کانادا وغرب ، از دسترخوان فساد و چپاولی که امریکاییان هموار نموده اند ، سود خواهند برد  .

      به باور ناظران ، بی ثباتی و ناامنی تا زمانی در افغانستان ادامه خواهد یافت که تمام گروه های قومی ما متحد و بیدارشده ، سرنوشت جنگ و صلح شان را خود بدست بگیرند .

     مردم باید نگذارند تا حکومت های دست نشانده و مزدور ، افغانستان را وسیله ی انتقال جنگ در منطقه و نقطه ی تقابل میان قدرت های بزرگ بسازند .

     و این همه رسالت جوانان آگاه کشور ماست .