امام های کاغذی، مچاله شد!

اعلام همبسته گی با زنان، جوانان، وهمه  دلیر مردان ایرانی که با دست تهی، در برابر ارتجاع آدمخوار« جمهوری اسلامی ایران» قیام کردند واز خون خویش بر کف خیابان ها ، گل سرخ کاشتند.
++++

tolo1

 دکتر عارف پژمان

پنجره های بسته را
دست سپیده، بازکرد
یعقوب لیث دیگری
آمد و آواز کرد.
 شکست ارتجاع به آسمان رسید،
به آیه های مندرس
تزلزلی عیان   رسید!

امام های کاغذی، مچاله شد
 و اعتبار این خلافت دغل
چو کیسهء زباله شد!
+++
به بین ، به جاده های شب
صدای رخش رستم است
و جنگ نا برابری،
به سرخی شفق
زبانه میزند ؛
زمین، شکاف میخورد
و فصل تازه ای
جوانه میزند!
+++
من از ستاره ها شنیده ام
و از گلوی نهر ها شنیده ام
بهار دیگری چو در رسد
سبوی عمر اهرمن ، شکسته است
و دست دشمن وطن شکسته است …!