افغانستان در جنگ استخباراتي

افغانستان در يك جنگ استخباراتي و فرسايشي باخصوصا كشور هاي همسايه اش مثل آي اس آي،سپاه و … قراردارد
اين نهادها كارمندان يا أشخاصي را در پست هاياستخباراتي شان مقرر ميكنند كه از نگاه سنپخته، از نگاه تجربه و دانش نهايت با تجربه و بادانش و حرفه يي ، از نگاه وفاداري نهايتوطندوست و عاشق وطن شان كه دين إيمان و …همه داروندارشانرا بخاطر منافع كشور شان(امنيت ، بقاه و خودياريحاضرند بدهندنتيجهكاري شان هم پلان و پاليسي و استراتيژي هايميسازند و تطبيق ميكنندكه دنيا را به حيرتميندازندطالب ميسازند، داعش ميسازند، هشتشبي ميسازند و ….. و كشور هارا تاراج ميكنند و ازدنيا باج ميگيرند در حاليكه امنيت خودشانپابرجاي است.  
اما در افغانستان؟
حمله انتحاري، قتل و كشتار و دزدي
شاريده گي و فساد در نهادهاي  از اوج اش همگذشته است
هرروز انسانهاي اين كشور گوسفندوار بهكشتارگاه برده ميشوند
سبب اش چه بوده ميتواند؟ 
  1. سبب اش حذف كادر هاي مسلكي كارا ومؤثر بنام هاي تقاعد، بي واسطه ، قومي وزباني ، دانايي و فهم و حرفه ايي بودن ، زيربار نرفتن و زانو نزدن در برابر چند بي دانش وبيكاره و بي سواد و …… 
  2. سبب اش حزبي و قومي ساختن نهاد هايامنيتي و تقرر أشخاص بي تجربه ، غيرمسلكي و مربوط به يك حزب و يا يك گروه و….
  3. سبب اش تقرر أشخاص ذكر شده بالا درپست هاي مهم بلند پاليسي ، اوپراطيفي،استخباراتي، مديريتي ضد بانديتيزمي و ادارهو مديريتي كارا و مؤثر و استراتيژي سازي و… كه بوي از اين واژه ها نميبرند است
  4. تقر ر أشخاصيكه امنيت خودشانرا گرفتهنميتوانند اما بنابر روابط قومي ، حزبي وسمتي و …. آمده اند و همه را به كشتن وبربادي ميدهند
  5. عدم تطبيق قانون و نقض آن از طرف دولتمداران
رامين احمديار